KME212 Nytestamentlig metode og eksegese (Vår 2015)

Navn KME212 Nytestamentlig metode og eksegese (2014-2015)
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst eller vår
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter

 • bibelvitenskaplige basiskunnskaper, dokumentert ved at studentene har bestått eksamen i KRLE101 og KRLE102, eller KRLE110 eller REL110/TEOL11 og TEOL120  tilsvarende
 • tilstrekkelige greskkunnskaper: For å melde seg opp til eksamen i dette emnet kreves det at studentene enten har tatt 20 stp. nytestamentlig gresk eller at de er oppmeldt til eksamen i dette i samme semester.

Nivå

Bachelor - mellomnivå

Læringsutbytte

Kunnskaper

Det forventes at studenten ved fullført emne skal ha

 • blitt fortrolig med anerkjente vitenskapelige metoder i arbeidet med NT
 • blitt i stand til å tolke grunnspråklige nytestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
 • tilegnet seg et grunnlag for videre bibelfaglige studier.

 

 

Innhold

Det nye testamente (NT) er på den ene side den viktigste historiske kilde til kunnskap om Jesus og urkirken, på den annen side den fremste og avgjørende norm for kristen tro, lære og liv. Historisk og filologisk velfundert fortolkning av NTs tekster fremstår derfor som en av de viktigste og mest sentrale arbeidsoppgaver i et kristendomsfaglig eller teologisk studium.

Dette studieemnet omfatter en innføring i bibelvitenskapelig metode i dens bredde og mangfold med tanke på grunnspråkbasert fortolkning av nytestamentlige tekster, konkretisert  og øvelsesmessig praktisert gjennom et detaljeksegetisk studium av et utvalg tekster fra Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet og fra Romerbrevet. Tekstene fra de synoptiske evangeliene studeres på grunnlag av en greskspråklig synopse. Det såkalte synoptiske spørsmål skal studeres inngående.

Tekster

 • Mark 1,1-20; 2,1-22; 3,13-30; 12,37b-44
 • Luk 5,1-11; 6,17-49; 7,24-50                
 • Joh      1,1-51; 3,1-21; 5,1-6,71; 9,1-41
 • Rom 1,1-17; 3,21-31; 6,1-23

 

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Deler av eksegeseundervisningen vil være koordinert med undervisningen i nytestamentlig gresk (NTGRE101).

 

Evaluering

Emnet evalueres av studenter og lærere hver vår.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering er en 5 timers skriftlig skoleeksamen.
Den blir vurdert etter gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk

 

Undervisnings- og eksamensspråk 11|NO|1|Norsk

Pensum

Litteratur – allment

 • Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece. 28. oppl. Stuttgart 2012 : “Introduction”, s. 44*-83* (alternativt: “Einführung”, s. 1*-43*).
 • Synnes, M: Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster? Innføring i bibelfaglig metode. Rev. og utvidet utg. Oslo 2008.

Det benyttes følgende tekstutgave for studiet av de synoptiske parallelltekstene:

 • Aland, K. (utg.): Synopsis Quattuor Evangeliorum, 15. oppl. Stuttgart 1996 (eller senere).

Videre pensumslitteraur

 • Carson, D. A., Moo, D. & Morris, L.: An Introduction to the New Testament. Grand Rapids, Mich. 2005, s. 77-168.

Til det detaljeksegetiske arbeid med enkeltperikoper:

 • France, R. T.: The Gospel of Mark. NIGTC. Carlisle 2002.
 • Bock, D.L.:  Luke. Volume 1: 1:1-9:50. ECNT. Grand Rapids 1994. 
 • Kieffer, R.: Johannesevangeliet. KNT 4A. Uppsala 1987.
 • Dunn, J.D.G.: Romans 1-8. WBC. Dallas 1988.
 • Annen tilsvarende litteratur kan legges opp i samråd med faglærer.

 

 

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
 • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg