NTGRE101 Nytestamentlig gresk (Høst 2014- Vår 2015 )

Navn Nytestamentlig gresk (Høst 2014-Vår 2015)
Studiepoeng 20
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Sandviken, Bergen.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Det anbefales videre at studentene allerede har gjennomført KRLE101 og KRLE102 eller KRLE110, KRLE120, KRLE130 og KRLE140, eller tilsvarende, særlig dersom emnet skal benyttes som del av en bachelorgrad i teologi e.l., og hvis emnet skal kombineres med KME212 Nytestamentlig metode og eksegese, der dette er et krav.

Innledning

Nytestamentlig gresk skal gi studentene et språklig grunnlag for det vitenskapelige arbeidet med Det nye testamente (NT) i bachelor- og mastergraden i teologi (KME212, KMA301 og KMAT344).

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg tilstrekkelig språklig kompetanse til å kunne arbeide vitenskapelig med tekster fra NT, med utblikk til Septuaginta (LXX) og De apostoliske fedre. Dette innebærer at studenten skal

  • ha kunnskaper om elementene i nytestamentlig gresk grammatikk, med fokus på fonologi (skriftsystem og uttale), morfologi (formlære) og syntaks.
  • tilegne seg et nytestamentlig basisordforråd (dvs. kjennskap til de ca. 1000 ord som forekommer 10 ganger eller mer i NT, med hovedfokus på de ordene som forekommer i pensumtekstene).
  • kunne gjøre rede for sine kunnskaper om nytestamentlig gresk grammatikk og ordforråd og anvende dem til å lese og forstå de greske tekstene i pensum.

Innhold

Nytestamentlig gresk er den språkform som er benyttet i NTs skrifter. Den omtales ofte også som koinégresk, dvs. den gresk som ble fellesspråket i området rundt Middelhavet etter Aleksander den stores erobringer (andre halvdel av 300-tallet f.Kr.). Den er også benyttet i den greske oversettelsen av Det gamle testamente, Septuaginta (LXX), og i De apostoliske fedre.  Studiet av denne språkformen gir den kompetanse som er nødvendig for å komme tett inn på de nytestamentlige bibeltekstene og dermed kunne utføre et ekte kildestudium. Studiet av det greske språk er det viktigste redskapsfag for et nytestamentlig-vitenskapelig studium og en viktig forutsetning for å benytte bibelvitenskapelig faglitteratur. Greskstudiet består i hovedsak av innlæring av de viktige elementene i grammatikken, gjennom å opparbeide fortrolighet med skriftsystem og uttale, arbeid med formlære og syntaks og arbeid med autentiske tekster, hovedsakelig fra NT.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen, som går over to semester, gis i form av fellesforelesninger og individuell veiledning knyttet til undervisningen. Undervisningsvolumet omfatter ca. 90 timer fordelt ukentlig gjennom undervisningsåret. B. H. Sandvei: Øvingshefte for begynnere i koinégresk benyttes som arbeidsbok i oppstartfasen. Senere vil det bli gitt ulike typer hjemmeoppgaver som også blir gjennomgått og brukt i undervisningen. Det blir også øvd på den muntlige prøveformen i forkant av avsluttende eksamen. I vårsemesteret vil undervisningen knyttet til konkrete bibeltekster være delvis koordinert med undervisningen i KME 212. På grunn av de særlige læringsmessige utfordringene språkstudiet gir, anbefales det sterkt at studentene deltar jevnlig og aktivt på forelesningene.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis

Det avvikles en skriftlig skoleprøve uten hjelpemidler, normalt i desember, som bedømmes til godkjent/ikke godkjent. Denne må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg for avsluttende vurdering.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes gjennom en muntlig eksamen, normalt i juni, som bedømmes med gradert karakter. Studenten skal lese og oversette greske pensumtekster og besvare grammatiske spørsmål knyttet til disse.

Særskilt eksamen

Særskilt eksamen i emnet kan avvikles etter søknad til NLAs studieadministrasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk 11|NO|1|Norsk

Pensum

Nytestamentlige tekster

Matt 5-7 Matt 26,26-30/Mark 14,22-26/Luk 22,14-23/1 Kor 11,23-29 Mark 1,1-20; 2,1-22; 3,13-30; 12,37b-44 Luk 5,1-11; 6,17-49; 7,24-50 Joh 1,1-51; 2,1-11; 3,1-21; 4,1-26; 5,1-6,71; 9,1-39; 10,1-42; 14,1-17,26; 20,1-31 Rom 1,1-17; 3,21-31; 6,1-23 Ef 1-2

Tekster fra Septuaginta (LXX)

1 Mos 1

Jes 52,13-53,12

Sal 110 (LXX: 109)

Tekster fra De apostoliske fedre

Didaché 1-10

Til Diognet 1; 5-6

Tekstutgaver:

NT:

Neste, E./Aland, K.: Novum Testamentum Graece, 28. utg. Stuttgart 2012.

og/eller

Aland, B. m.fl.: The Greek New Testament, 4. utg. Stuttgart 1993, eller senere.

De apostoliske fedre:

Holmes, M. W. : The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. Grand Rapids 2007.

eller

Erhman, B.: The Apostolic Fathers. Volume I & II. (Loeb Classical Library) Harvard 2003 eller senere.

Septuaginta (LXX):

Rahlfs, A. – Hanhart, R.: Septuaginta, editio altera (2nd revised edition) Stuttgart, 2006.

Kopi av pensumtekstene fra LXX og De apostoliske fedre gjøres tilgjengelig for studentene.

Grammatikk:

Leivestad, R.: Nytestamentlig gresk grammatikk. Ny utgave ved Bjørn Helge Sandvei. Oslo 1996 eller senere.

Lærebok:

Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i koinégresk. Oslo (MF) 1998, eller senere.

Aktuelle ordbøker:

Bauer, W.: Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6. opplag. Berlin/New York 1988.

Engelsk utgave:

Danker, F.W. (ed.): A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago 2000.

Newman, B.M.: A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Stuttgart 1993 (finnes også som tillegg til Aland, B. m.fl.: The Greek New Testament – with dictionary, 4.utg. Stuttgart 1993 eller senere).

Ulrichsen, J. H.: Gresk-norsk ordbok til Det nye testamente, bind 1 og 2. Trondheim 2009.

Andre aktuelle hjelpemidler:

Haubeck, W./Siebenthal, H. von: Neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament. Gießen, 1994.

Kohlenberger, J. R./Swanson, J. A./Goodrick, E. W.: The exhaustive concordance to the Greek New Testament. Grand Rapids, 1995.

Lund, T.: Gresk glosehjelp til Det nye testamente. Oslo, 2000.

Moulton, W.F.: Concordance to the Greek Testament, 5th ed. Edinburgh, 1978 eller senere.

Mounce, W.D.: Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand Rapids, 1993.

Sandvei, B.H.: Glosekort til det greske nytestamente. Oslo (MF), 2003.

Sandvei, B.H.: Gloseguide til det greske nytestamente. Oslo (MF), 2004.

Schmoller, O.: Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 15. oppl. Stuttgart, 1989.

Van Voorst, R. E., Building your New Testament Greek vocabulary 3rd ed. Atlanta, 2001.

Zerwick, M./Grosvenor, M.: A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 3rd rev. ed. Roma, 1988.

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
  • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg