KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese (Vår 2016)

Navn KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter

 • bibelvitenskapelige basiskunnskaper, dokumentert ved at studentene har bestått eksamen i KRLE110 (alternativt både KRLE101 og KRLE102), eller tilsvarende.
 • tilstrekkelige hebraiskkunnskaper: For å melde seg opp til eksamen i dette emnet kreves det at studentene enten har tatt 20 stp. bibelhebraisk, eller er oppmeldt til eksamen i dette i samme semester.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i anerkjente vitenskapelige metoder i gammeltestamentlig bibeltolkning
 • har god kunnskap om innhold, tilblivelse og litterær egenart for de skriftene som skal studeres detaljeksegetisk
 • har inngående kunnskap om de problemstillinger og temaer som er nevnt i tilknytning til de enkelte pensumtekster

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å gjennomføre en vitenskapelig, metodisk tolkning av  grunnspråklige gammeltestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
 • er i stand til å anvende den metodiske innsikten i arbeidet med andre gammeltestamentlige tekster
 • er i stand til å anvende kunnskapen som er vunnet gjennom tolkningen av de tekstene som skal studeres detaljeksegetisk, i videre bibelfaglige studier.

Innhold

a)      Bibeltolkningens metoder, 3sp

b)      Studium av tekster i deres kontekst, til sammen ca. 12 Hebraica-tekster:

 • Tekster fra Genesis: 12:10-20; 16:1-16; 17:1-27; 22:1-19; 28:10-22

Det legges vekt på følgende temaer:

1. Oversikt over Pentateukens litterære karakter (form og sjanger), samt de viktigste problem og hypoteser knyttet til tilblivelseshistorien for disse tekster, med særlig vekt på Fedrehistorien (Gen 12-50

2. Tekstutvalget er gjort slik at det særlig legges vekt på å analysere narrative tekster, på relevante metoder i fortellingstolkning, og på den narrative problematikk i de utvalgte Genesis-tekstene. Hertil hører også en grunnleggende innføring i folkloristisk analyse av de nevnte fortellingene.

3. Oversikt over ekteskaps- og familieproblematikkens betydning i Fedrehistorien, sett fra en antropologisk synsvinkel, med særlig vekt på spørsmålet om arverett  til Landet, slik dette kommer til uttrykk i de opplistede tekster og deres  kontekst.

4. Elementær oversikt over temaene ”Landet, Fruktbarheten og Fromheten” slik dette kommer til uttrykk i Genesis.

5. Fedreløftenes litterære og teologiske funksjon i fortellingsstrukturen.

 • Tekster fra Salmene: 1; 8; 22; 23; 72.

I tilknytning til tekstene legges det særlig vekt på hvilke teologiske tradisjoner salmene hører hjemme i.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Evaluering

Emnet evalueres av studenter og lærere hver vår

Eksamens- og vurderingsordninger

3 dagers hjemmeeksamen, der studenten skal løse en tolkningsoppgave. Det benyttes gradert karakterskala A til F, der F er stryk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Litteratur til bibeltolkningens metoder:

 • Hayes, J.H. & Holladay, C.R. (1988 eller ny, bearbeidet utg. 2007). Biblical Exegesis. A Beginner’s Handbook. London: SCM.
 • Amit, Y. (2001). Reading Biblical Narratives. Literary Criticism and the Hebrew Bible. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress.

Litteratur til Genesis:

 • Blenkinsopp, J. (1992). The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible. New York: Doubleday, s. 1-53; 98-130; 229-243.
 • Niditch, S. (1993). Folklore  and the Hebrew Bible. Minneapolis, MN: Fortress (til Gen 16).
 • Niditch, S. (2000). A Prelude to Biblical Folklore. Underdogs and Tricksters. Chicago: University of Illinois Press, s. xv-xix; 23-66.
 • Steinberg, N. (1993). Kinship and Marriage in Genesis. A Household Economics Perspective. Minneapolis MN: Fortress, s. 1-34; 39-55; 135-147.
 • Berge, K. (2006). «Etnisitet og religiøs identitet i Patriark- og Utferdsfortellingen». Dansk Teologisk Tidsskrift 69 (2006), s. 184-201.     
 • Lundager Jensen, H.J. 2003). «Landet og personen. To teologiske strømninger i Det Gamle Testamente», i: Holt, E.K. & Lundager Jensen, H.J. (red.), Mellem Tekster. København: Anis, s. 105-119.

Kommentarlitteratur:

 • Wenham, G.J. (1987). Genesis 1-15. (Word Biblical  Commentary.) Waco: Word.
 • Westermann, C. (1974-81). Genesis. Vol. 1-3. London: SPCK.
 • Brueggemann, W. (1982). Genesis. Interpretation. Atlanta: John Knox.
 • Craigie, P.C. (1983). Psalms 1-50. (Word Biblical Commentary.) Waco: Word.
 • Tate, M. (1990). Psalms 51-100. (Word Biblical Commentary.) Waco: Word.
 • Ringgren, H. (1987-97). Psaltaren Bd. 1-3. (Kommentar till Gamla Testamentet.) Uppsala: EFS-Förlaget.

Eller tilsvarende.

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
 • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg