3KM105 Medieetikk for mediearbeidere (Vår 2016)

Navn Medieetikk for mediearbeidere
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Nivå

Bachelor

Innledning

Emnet er en del av bachelorgraden i informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap om:

  • sentrale grunnlagsetiske teorier
  • yrkesetikk for ulike arenaer, slik som journalister, medieformidlere og formidlere av kristent livssyn
  • mediekritikk

 Ferdigheter til:

  • å analysere etiske resonnementer og begrunne etiske valg
  • å reflektere etisk over egen og andres yrkespraksis
  • å reflektere kritisk over mediebudskap

Kompetanse til:

  • å arbeide med mediene med etisk bevissthet

Innhold

Dette emnet utfordrer til refleksjon omkring grunnlaget for etikken, samt til forståelse for og anvendelse av etiske verdier og prinsipper for formidling og mediebruk.

Emnet består av tre deler:
- Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn. Denne delen gir en innføring i etiske grunnlagsspørsmål. Aktuelle etiske teorier presenteres og sammenhengen mellom etikk og livssyn drøftes. Dydsetikk står sentralt.
- Profesjonsetikk: Etikk for medieformidlere. Denne varianten gir en innføring i etikk for medieformidlere. Aktuelle etiske retningslinjer og case drøftes.
- Mediekritikk. Denne delen gir en innføring i mediekritikk med vekt på bevisstgjøring omkring både nyhets- og underholdningsmedienes rolle, budskap og påvirkning.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger og seminarer.

For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale
temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av fem nettleksjoner.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

Arbeidsoppgave på 1500 ord (pluss minus 15 prosent) som må være levert innen fastlagt frist. Arbeidsoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke
godkjent kan studenten levere bearbeidet arbeidsoppgave én gang til i samme semester. 

Eksamen og vurdering :

Vurderingen i KM105 er basert på skriftlig individuell dagseksamen over 4 timer.

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Pensum

Totalt cirka 670 sider.
Pensumlitteratur merket med ¤ finnes i kompendium.

Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn (ca 300 s.)

Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen: Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006, 3. utg.), s. 107–248 (141 s.).

¤ Hinderaker, Bjørn: "Etikk uten menneskeverd? En kritikk av naturalistisk etikk, med filosofen Peter Singer som case» i Troverdig tro, Morten Dahle Andersen (red.) (Oslo: Luther, 2010) s. 227-240. (13 s.)

¤ Aadnanes, Per M.: Livssyn. (Oslo: Universitetsforlaget 2002; 3. utg.), s. 9–50 (42 s.).


og enten

Brunstad, Paul Otto: Klokt lederskap. Mellom dyder og dødssynder (Oslo: Gyldendal akademisk, 2009), s. 15-134 (ca. 100 s.).

eller
Guinness, Os: When No One Sees. The Importance of Character in an Age of Image. (Colorado Springs: NavPress, 2000) s. 31-77 (47 s.)

og
Guinness, Os: Steering Through Chaos. Voce, Virtue and Leadership in an Age of Confusion (Colorado Springs: NavPress, 2000, 2007) s.13-24, 35-59 og 271-286 (50 s.).

Profesjonsetikk: Etikk for medieformidlere (ca 300 s.)

¤ Dahle, Lars: ”Mennesket og media: søkelys på media som etisk utfordring” i Ung Teologi nr. 1 1993, s. 89–97 (9 s.).

¤ Norsk kommunikasjonsforenings profesjonsetiske prinsipper: online

http://www.kommunikasjon.no/etikk  (1 s.).

¤ Public Relations Society of America’s Ethical Guidance for Public Relations Practitioners, online http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics  (2 s.).

¤ Public Relations Society of America (PRSA) Member Code of Ethics , online http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/CodeEnglish/index.html (7 s.).

¤ International Association of Business Communicators Code of Ethics, online http://www.iabc.com/about/code.htm   (2 s.).

¤ Vær Varsom-plakaten (Norsk Presseforbund, 2005) http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten (5 s.)


Og enten:
¤ Cappelen, Anders: «Profesjonelle kilders presseetiske rettigheter» i Bruk Pressen 3.0. Komplett guide til presserelatert PR (Oslo: PRforlaget, 2012) s. 385-450 (75 s.).

¤ Christians, Clifford R. , Kim B. Rotzoll og Mark Facler: Media Ethics. Cases and Moral Reasoning (London: Pearson,  2011, 11 utgave), (andre utgaver også aktuelle): «Introduction: Ethical Foundations and Perspectives». s.1-25 (25 s.).

Gabrielsen, K.: «Kommunikasjon, informasjon og etikk»  (Elverum: Høgskolen i Hedmark Nettressurs, 2000)  s.11-153 (142 s.)  online artikkel på http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133932

¤ McNair, Brian: «Journalism, politics and Public relations. An Ethical Appraisal.» i Matthew Kieran (red) Media Ethics ((New York og Oxford: Routledge, 1998) s.49-65 (15 s.)


Eller:

Christians, Clifford R. , Kim B. Rotzoll og Mark Facler: Media Ethics. Cases and Moral Reasoning (Pearson,  2011, 11 utgave) (andre utgaver også aktuelle): Introduction, Part II Persuasion og Part III Entertainment s. 1-25 og  159-408, (275 s)

Mediekritikk (ca. 70 s)

¤ Angelshaug, Terje “Mediestøtte uten kvalitetskrav”  online artikkel på  http://voxpublica.no/2011/03/mediestøtte-uten-kvalitetskrav/  (ca. 5 s.)

¤ Dahle, Lars: «Medier og sannhet – en sjekkliste» online artikkel på (2 s.)

http://www.kulturvinduet.no/tekst/7272/Medier-og-sannhet---en-sjekkliste.aspx

¤ Dahle, Lars (red) “Key Mediea Awareness Resources”, online  artikler (ca 7 s.)

http://larsdahle.no/recommended-key-media-awareness-resources/ 

¤ Olsen, Ragnhild Kr “Verktøykasse for måling av redaksjonell kvalitet” online artikler

http://www.kvalitetsmaaling.blogspot.com/ (ca 5 s.).

¤ Raaum, Odd: ” Den gode selvsensur” i Dressur i pressen. Selvjustis i internasjonalt perspektiv. (Oslo: Unversitetsforlaget, 2003), s. 194-211. (16 s.).

Utvalg av medietekster for kritisk analyse (ca. 35 s.).

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
  • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg