4REL140 Religionsvitenskap med fordypning (Vår 2018)

Navn REL140 Religionsvitenskap med fordypning
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

 

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene har

 • kunnskap om én av følgende religioner: islam, jødedom, hinduisme eller buddhisme
 • kunnskap om ulike retninger innenfor den valgte religionen, forholdet mellom normativ og folkelig religiøsitet, tenkning om kjønn og forholdet mellom kjønnene, og den aktuelle religionens tilstedeværelse og betydning i Norge.
 • kjennskap til det religiøse mangfold i Indonesia og kunnskaper om den valgte religionens uttrykk og betydning i en indonesisk kontekst.
 • kunnskap om sentrale religionsvitenskapelige begreper og perspektiver, med vekt på studiet av religion og kultur/religion og samfunn og kvalitative metoder.
 • kunnskaper om noen sentrale tema innenfor religionssosiologien og religionsantropologien

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for og drøfte sentrale religionsvitenskapelige begreper, metoder og perspektiver og anvende disse i eget arbeid, med vekt på feltarbeid og kvalitative metoder
 • foreta en sammenlignende fremstilling av religiøse fenomener
 • skille mellom «innenfra»- og «utenfra»-perspektiver i studiet av religion og livssyn

Innhold

Undervisning om verdens religioner står sentralt i den videregående skoles religionsfag og har også fått stor plass i grunnskolen. Dette emnet sikter på å gi studentene en solid faglig bakgrunn for religionsundervisning eller for videre studier i religion gjennom en grunnleggende innføring i både religionshistorie og systematisk religionsvitenskap. Innføringen i religionshistorie legger vekt på de store verdensreligionene, og på samspill mellom ulike religiøse tradisjoner innenfor en kulturell kontekst. I tillegg skal det velges en fordypning innenfor en av de store verdensreligionene, som gir innsikt i ulike retninger, forholdet mellom normativ og folkelig religion og tenkning i forhold til kjønn. Videre gis det en innføring i grunnlagsspørsmål i religionsstudiet, hvor sentrale religionsvitenskapelige kategorier vil bli diskutert og hvor forholdet mellom religion og kultur/samfunn blir særlig vektlagt. Den systematiske litteraturen legger derfor vekt på perspektiver fra antropologi og religionssosiologi, og på feltarbeid som en metodisk tilnærming til dette feltet.

Emnet består av følgende to deler:

1. Historisk-aktuell del

Denne delen rommer et felles pensum om religiøst mangfold i Indonesia (77 sider) og en valgfri del, som er en fordypning i en av verdensreligionene (ca. 350 sider).

2. Systematisk del: religionsvitenskapelige perspektiver.

Denne delen skal bidra til en systematisk forståelse av religionene og deres ytringer, og legger vekt på antropologiske og religionssosiologiske perspektiver. Denne delen har et pensumomfang på ca. 320 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveseminar knyttet til hjemmeoppgaven.

Evaluering

Emnet evalueres av studenter og lærere en gang i året.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering består av to deler, en skriftlig hjemmeoppgave og en muntlig eksamen.

Studentene skal skrive en hjemmeoppgave som er basert på enten fellespensum eller valgt fordypning. Oppgaven leveres innen en angitt frist i slutten av semesteret, og besvarelsens omfang skal være ca. 3000 ord. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

I samme semester skal kandidaten fremstille seg for en muntlig prøve til pensum i emnet.

Hjemmeoppgaven må være bestått for at studenten skal kunne fremstille seg til denne prøven. Den endelige (graderte) karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

 

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med KME206

Pensum

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium i itslearning.

Litteratur, fellespensum:

 • *) Sharpe, E.J. (1992). «The Supernatural and the Transcendent», i: Sharpe, E.J., Understanding Religion, London: Duckworth, s. 63–77.
 • Beatty, A. (1999). Varieties of Javanese Religion. An Anthropological Account. Cambridge: Cambridge University Press, kap. 1, 2 og 6 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=73826&site=ehost-live
 • Fonneland, T.A. (2006). «Kvalitative metodar. Intervju og observasjon», i: Kraft, S. E. & Natvig, R. J. (red.), Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax, s. 222–224.
 • Furset, I. & Repstad, P. (2003). Innføring i religionssosiologi. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 2-11.                                                               
 • *) Nye, M. (2008). «Ritual», i:Nye, M., Religion: The Basics, London: Routledge, s. 129–151.
 • Kraft, S. E. (2006). «Kritiske perspektiver – etiske utfordringer ved samtidsstudier av religion», i: Kraft, S. E. & Natvig, R. J. (red.), Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax, s. 260–274.                                                  
 • *) Nye, M. 2008. «Culture», i:Nye, M., Religion: The Basics, London: Routledge, s. 23–56.  
 • Hylland Eriksen, T. (2011). «Etnisitet», HL-senterets nettside: http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html
 • Natvig, R. J. (2006). «Religionsvitenskapelig feltarbeid», i: Kraft, S. E. & Natvig, R. J. (red.), Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax, s. 203–220.
 • Stark, R. (1999). «Secularization R-I-P». Sociology of Religion60/3, s. 249–273 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0000996044&site=ehost-live

Litteratur til valgfri del

Studentene må i tillegg velge en av følgende fordypninger:

Islam

Supplerende lesning

Jødedommen

 • Groth, B. (2011). Jødedommen. Oslo: Pax.
 • *) Groth, B. (2005). «Mann og kvinne skapte han dem. Ekteskapets betydning i jødisk tradisjon», i: Thorbjørnsrud, B. S. (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt, s. 132–148.
 • *) Haaland, G. (2011). «Den todelte Tora – Tanakh og Talmud: Jødedommens hellige skrifter» i: Braarvig, J. & Justnes, Å. (red.), Hellige skrifter i verdensreligionene, Oslo: Cappelen Damm, s. 21–57.
 • *) Rian, D. (2011). «Jødedommen i Norge», i: Jacobsen, K. A. (red.), Verdensreligioneri Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 166–207.

Hinduismen

 • Beatty, A. (1999). Varieties of Javanese Religion. An Anthropological Account. Cambridge: Cambridge University Press, kap. 8 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=73826&site=ehost-live
 • Jacobsen, K. A. (2003). Hinduismen. Oslo: Pax.
 • *) Jacobsen, K. A. (2011). «Hinduismen i Norge», i: Jacobsen, K.A. (red.), Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 76–125.
 • *) Jacobsen, K.A. (2005).  «Det andre livsstadiet. Ekteskapstradisjoner i hinduismen i Sør-Asia og i diasporaen», i: Thorbjørnsrud, B.S. (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt, s.174–193.

Buddhismen

 • *) Jacobsen, K. A. (2011). «Buddhismen i Norge», i: Jacobsen, K. A. (red.), Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s.31–73.
 • *) Lothe, E. (2005). «Sammen på veien: Buddhister og ekteskap», i: Thorbjørnsrud, B. S. (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt, s. 216–239.
 • Rahula, W. S. (1991). Buddhas lære. (Oversatt av K.A. Lie.) Oslo: Solum, kap. 1–8.
 • Robinson, R. H. & Johnson, W. L. (2005). Buddhist Religions: A Historical Introduction (5. Utgave). Belmont, Calif.: Wadsworth, Inc., s. 1–171; 268–311.
« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
 • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg