4REL150 Etikk, filosofi og livssyn (Vår 2018)

Navn 4REL150 Etikk, filosofi og livssyn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til aktuelle vilkår for moralsk dannelse og handling
 • kunnskap om ulike begrunnelser for normative etiske standpunkter
 • kunnskap om tros- og normgrunnlaget i en kristen etikk og forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 • kjennskap til ulike tilnærmingsmåter i etikken (etiske teorier og modeller)
 • kjennskap til forholdet mellom person, fellesskap og institusjon i etikken
 • kunnskap om følgende etiske emneområder:
  • menneskesyn, menneskeliv, menneskeverd (bl.a. knyttet til internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og særrettigheter)
  • ekteskap og samlliv
  • kultur
  • arbeid og yrke
  • økonomi
  • forbruk
  • natur
  • politikk
 • innsikt i forholdet mellom begrepene livssyn, religion og ideologi
 • kunnskap om livssynsutviklingen i vår kulturkrets, med særlig vekt både på følgene av sekulariseringsprosessen og enhetskulturens fall og på aktuelle sekulære livssynsperspektiv
 • kunnskap om aktuelle livssynstradisjoner (humanisme, naturalisme, kristendom og nyreligiøsitet)
 • kjennskap til didaktiske spørsmål knyttet til etikk, filosofi og livssyn som undervisningsemne i grunnskolen

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og kritisk vurdere ulike former for moralsk standpunkttaking og etisk argumentasjon
 • drøfte problemer innenfor de ulike etiske emneområdene
 • identifisere og kritisk vurdere ulike livssynstradisjoner og livssynselementer
 • anvende didaktisk innsikt knyttet til etikk, filosofi og livssyn i en pedagogisk sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • kan omgås andre etiske og livssynsmessige posisjoner med forståelse og respekt
 • kan bidra med faglig kvalifiserte innspill i diskusjoner om etikk, filosofi og livssyn og i sammenhenger der slike spørsmål blir aktualisert
 • har faglig basis for videre studier i etikk, filosofi og livssyn

Innhold

Etikkstudiet omfatter for det første en drøfting av prinsippspørsmål (grunnlagsetikk). Grunnlagsspørsmålene relateres til aktuelle sosiale, kulturelle og pedagogiske vilkår for moral og moralsk dannelse. Drøftingen er i stor grad orientert ut fra etiske tradisjoner og synsvinkler knyttet til kristen tro, men også andre livssynsmessige og filosofiske perspektiver trekkes inn. Det legges særlig vekt på spørsmål som gjelder begrunnelse av etiske standpunkt og motivasjon for moral.

I nær sammenheng med drøftingen av grunnlagsetiske spørsmål står for det andre studiet av etiske emneområder (områdeetikk). Her blir sentrale aspekt ved den aktuelle livsvirkeligheten og ulike samfunnsområder belyst ut fra et etisk perspektiv.

Filosofiske spørsmål og tradisjoner blir aktualisert i tre sammenhenger:

- i sammenheng med etiske perspektiver og begrunnelser

- som utgangspunkt og uttrykk for livssynstradisjoner

- som undervisningsemne i grunnskolen.

Under livssyn tas for det første historiske forutsetninger for dagens livssynsmangfold opp til drøfting. Stikkord her er sekularisering og enhetskulturens fall. For det andre fokuseres det på sekulære livssynsperspektiv (humanisme og naturalisme) og på kristendommen og nyreligiøsiteten i et livssynsperpektiv/som livstolkning. For det tredje tematiseres det aktuelle livssynsmangfoldet som samfunnsmessig og pedagogisk utfordring. For det fjerde legger livssynsstudiet opp til en kritisk drøfting av ulike livssyn.

Ikke bare til filosofi, men også til etikk og livssyn drøftes grunnleggende didaktiske spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarsamlinger.

Nettstudenter har tilgang til nettleksjoner. Både ordinære studenter og nettstudenter må arbeide med mye av stoffet som selvstudium.

Evaluering

Emnet blir evaluert ved semesterslutt.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Deltakelse på obligatorisk tverrfaglig kurs (vanligvis 3 dager midt i januar). Ved manglende deltakelse eller mer enn 20 prosent fravær på kurset skal studenten skrive en erstatningsoppgave som må godkjennes. Ved manglende godkjenning av oppgaven får studenten mulighet til å levere ny eller omarbeidet oppgave samme semester.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er todelt og består i en individuell skriftlig hjemmeoppgave og en skriftlig breddetest.

 • Hjemmeoppgaven skal ha et omfang på ca. 2000 ord. Det benyttes karakterskala fra A til F, der F er stryk.
 • Breddetesten vurderes til bestått – ikke bestått.

For å bestå dette emnet må studenten ha ståkarakter ved begge prøvingene. Ved stryk på en av disse må denne tas opp igjen et senere semester.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

 

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 sp. overlapp med KRLE130
 •   5 sp. overlapp med KRLE101, KRLE101A og KRLE113
 •   3 sp. overlapp med KRLE102 og KRLE122

Pensum

med forbehold om endringer

Vår 2017

Litteratur merket *) finnes i kompendium

 • Asheim, I. (1991). Øyet og horisonten. Oslo: Universitetsforlaget, s. 118-174. http://www.nb.no/nbsok/nb/4362b01018b1d5a751fd07f5cf2a111e.nbdigital?lang=no#0
 • *) Andreassen, B. O. (2. utg. 2016). Religionsdidaktikk. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, s. 152-167.
 • *)Bringeland, H. (2009). «Filosofi i grunnskulen? Nokre kritiske perspektiv». Prismet 60/1, s. 5-20.
 • Forbrukersamfunnet som etisk utfordring. En utredning for Bispemøtet (1992). Kirkens informasjonstjeneste, s. 12-110 http://www.nb.no/nbsok/nb/cb333b63e488f247924c96c7b4e44033.nbdigital;jsessionid=C11AFC52E018F10C2C865885CC33227A.nbdigital3?lang=no#0
 • *)Gravem, P. (1996). Fire artikler om livstolkning. Prismet 47/6, s. 235-274.
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S.O. (2011). Kristen etikk – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • *) Vestøl, J. M. (2.utg. 2009). «Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag», i: Lektor – adjunkt – lærer. Mikkelsen, R. & Fladmoe, H. (red.). Oslo: Universitetsforlaget, s. 311-326.
 • Aadnanes, P.M. (4. utg. 2012). Livssyn. Oslo: Universitetsforlaget, s. 11-104; 130-291.

  « Tilbake
  Aktuelt:
  En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
  Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
  Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
  Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
  LENKER:
   
  • Logo_Inspera.png

   

  Ledig_stilling.jpg

  ledige_studieplasser_knapp.jpg