TEOL130 Innføring i praktisk teologi (Høst 2017)

Navn TEOL130 Innføring i praktisk teologi
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested
 • NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen
 • NLA Høgskolen - Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse (tilbys som emne for deltids-studenter).

 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om praktisk teologi som teologisk fag – dets historie og bakgrunn som teologisk disiplin
 • kjenner til og kan gjøre rede for ulike metodiske tilnærminger innen praktisk teologi
 • har grunnleggende innsikt i ekklesiologiske problemstillinger
 • har grunnleggende innsikt i problemstillinger knyttet til kontekstuell teologi

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere praktisk-teologisk i møte med aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn og i tilknytning til egne erfaringer og praksis
 • kan vurdere kritisk sammenhengen mellom teori og praksis og reflektere over hvordan teori former praksis og hvordan praksis former teori
 • kan reflektere over egen lederpraksis i rammen av emnet og justere denne under veiledning
 • kan anvende praktisk-teologiske verktøy og uttrykksformer som for eksempel ledelse av gruppeprosesser, planlegging av arrangement, ulike formidlingsformer og evalueringsformer etc.
 • kan formidle bibeltekster og utvikle sin egen formidling under veiledning.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) på deltid. ”Innføring i praktisk teologi” gir en grunnleggende innføring i og oversikt over praktisk teologi, både som metode og som helhetlig tilnærming til teologisk arbeid. Emnet gir også en grunnleggende innføring i ekklesiologi, både hvordan kirken fremtrer som sosiologisk størrelse og læren om kirken. Selv om hovedvekten er på kirken som kontekst, vektlegges også betydningen av praktisk-teologisk refleksjon i en videre samfunnskontekst.

Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen, inkludert tilhørende kursdager i drama/formidling.

Avsluttende vurdering

 • 4 timers skriftlig skoleeksamen. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest. Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL101
 • 10 stp. overlapp med PTL111

Pensum

Med forbehold om endringer

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium.

 • Root, A. & Dean, K.C. (2011). The Theological Turn in Youth Ministry. Downers Grove: IVP Books, s. 27-62; 79-118; 218-236.
 • Bevans, S.B. (2001). Models of Contextual Theology. Maryknoll: Orbis.
 • Dulles, A.C. (2002). Models of the Church. New York: Image Books/Doubleday.
 • *)Hegstad, H. (2002). «Ekklesiologi mellom teori og praksis», i: Henriksen, J.-O., Heiene, G. & Thorbjørnsen, S.O. (red.), Teologi for kirken. Oslo: Verbum, s. 171-180.
 • McGrath, A.E. (5. utg. 2011). Christian Theology. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell, s. 3-97.
 • *)Norheim, B.E.H. (2008). «Youth Ministry som fag». Tidsskrift for Teologi og Kirke, 79/3-4, s. 301-316.
 • Samset, H. (2009). Håndbok for tekstlesere. Oslo: Verbum, s. 9-61.
« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
 • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg