Studieplan for Interkulturell kommunikasjon årsstudium

Oppnådd grad/ type studium: Årsstudium
Omfang: 60 studiepoeng
Studiested: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har bred kunnskap om teoretiske og praktiske sider ved møter mellom mennesker fra ulike kulturelle sammenhenger
 • forstår grunnleggende problemstillinger i interkulturell samhandling gjennom kunnskap om kommunikasjon, globaliseringsprosesser, oppbygning og endring av samfunn, etikk, religion og kultur
 • kjenner til aktuell forskning innen interkulturelle studier og dets anvendelse
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner
 • har kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge

Ferdigheter
Studenten

 • behersker kvalitative forskningsmetoder
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk. 
 • kan belyse og drøfte interkulturelle problemstillinger ved å anvende relevant fagstoff
 • behersker noen kvalitative forskningsmetoder

Generell kompetanse
Studenten 

 • har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger i interkulturelle kontekster
 • kan planlegge og gjennomføre et etnografisk  prosjekt i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle, både skriftlig og muntlig, sentrale interkulturelle teorier og problemstillinger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor interkulturell kommunikasjon
 • foreta faglig begrunnede valg som bidrar til utvikling av en god interkulturell praksis.

Oppbygging

Semester:  Emner: 
1.semester høst IK101 Grunnleggende teori (15 stp) IK102 Studieopphold (15 stp)
2.semester vår IK111 Det flerkulturelle Norge (10 stp) IK112 Etnografisk prosjekt (10 stp) IK113 Interkulturell kommunikasjon – teoretiske perspektiver (10 stp)

Det tilbys undervisning i IK101 og IK102 både høst og vår (vårundervisningen er lagt opp med innføringsdager og det forutsetter nok studenter). Det tilbys eksamen i alle emnene både vår og høst.

Innhold

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisnings-former

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser i felten, studieturer og egne, etnografiske feltarbeid.

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

* Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.

**Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

 

Emne  Arbeidskrav*  Eksamen**
IK101  For årsstudenter: obligatorisk undervisning og bokrapport
For IK erfaring: obligatorisk undervisning
4 dagers skriftlig hjemmeeksamen
IK102  For årsstudenter: blogginnlegg og deltakelse på studietur
For IK erfaring: feltrapport og selvvalgt pensum
Skriftlig hjemmeeksamen
IK111  Delta på to ekskursjoner  4 t skriftlig skoleeksamen
IK112  Obligatorisk innføringskurs, godkjent prosjektbeskrivelse på 500 ord, etnografisk feltarbeid skal være gjennomført og godkjent selvvalgt pensum Skriftlig oppgave
IK113    Muntlig eksamen

Relevans og videre studier

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk. Eksamen kan avlegges på engelsk.

Utveksling og internasjonalisering

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og god helse for å delta på studietur.

Sist oppdatert: 28. februar 2014