VIRLEPAA RLE1 Påbygging (Vår 2017- Høst 2017 )

Navn RLE1 Påbygging, 10 studiepoeng
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Åsane i Bergen

Innledning

Studieplanen bygger videre på rammeplan for allmennlærerutdanningen 2003 og studieplan for RLE 1 (20 sp obligatorisk) ved NLA Høgskolen og må derfor leses i sammenheng med disse.

Ved innføring av ny rammeplan ble det obligatoriske KRL/RLE-faget redusert fra 30 til 20 sp. Det ble likevel gitt anledning til å tilby en påbygningsenhet på 10 sp til studenter som ønsker å arbeide mer med RLE. Denne studieenheten tar sikte på å møte et slikt behov.

Studieplanen og det øvrige planverket for allmennlærerutdanningen ved NLA Høgskolen utgjør det forpliktende grunnlaget for studenter, lærere og administrasjon ved høgskolen.

Studieenheten er tilgjengelig både for studenter ved NLA H og eksterne studenter. Det forutsettes en egen påmelding.

Denne påbygningsenheten forutsetter at studentene enten samtidig tar eller har tatt de første 20 sp i RLE.

For studenter som ønsker å fordype seg videre i RLE vil det være en fordel å ha avlagt eksamen i RLE 10 sp.

Læringsutbytte

Studieenhetens spesielle målsetning er å gi studenter som ønsker det, mulighet til å arbeide videre med bestemte deler av fagstoffet fra modul 1  (RLEL 20 sp) og emnene som grunnskolefaget KRL inneholder som de finner spesielt interessante. Studieenheten skal gi anledning til å fordype seg i et mer avgrenset område av fagstoffet, samtidig som en kan arbeide videre med didaktiske spørsmål knyttet til det aktuelle temaet.

Innhold

 • Innholdet skal ligge innenfor det som har relevans for RLE-faget i grunnskolen
 • Studieenhetens innhold kan dermed samles under samme hovedområder som i RLE 1:

Fagdidaktikk

 • Kristendommen
 • Andre religioner og livssyn
 • Etikk og filosofi

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studenter ved NLA H som velger RLE 10 sp kan ta denne valgenheten i løpet av de tre obligatoriske årene i allmennlærerutdanningen
 • Undervisningen er basert på faglig, fagdidaktisk og IKT-rettet veiledning av enkeltstudenter eller grupper. Studentene må forplikte seg til veiledning ved faglærer. Tema og litteraturliste skal godkjennes av faglærer.
 • Både interne og eksterne studenter kan velge mellom to alternative varianter av denne studieenheten i RLE:

Alternativ I:

      Utvikling av nettbaserte ressurssider i RLE for grunnskoleelver

Studentene velger temakrets fra grunnskolens RLE-plan og utvikler ressurssider for de aktuelle klassetrinn i disse RLE-temaene til bruk i nettbasert undervisning gjennom Norsk Nettskole, Globalskolen.

Alternativ II:

      Fordypning eller påbygging av tema innenfor RLE1

Studentene velger tema innenfor RLE1 som de ønsker å arbeide videre med faglig og samtidig kan knytte didaktiske refleksjoner til.

Eksamens- og vurderingsordninger

Underveisvurdering

 • For alternativ I:

Utvikling av ressurssidene vil være gjenstand for veiledning og refleksjon ut fra et RLE-faglig, fagdidaktisk og IKT-faglig perspektiv på veien fram mot sluttproduktet

 • For alternativ II:

Faglig og fagdidaktisk veiledning av enkeltstudenter eller grupper underveis fram mot oppgavelevering 

Sluttvurdering

 • For alternativ I:

Sluttvurderingen er knyttet til selve produktet med individuell vurdering av faglig innhold, didaktisk refleksjon og IKT-presentasjon

 • For alternativ II:

Vurdering av individuell skriftlig oppgave levert på It’s learning og knyttet til tema som er valgt

 • For begge alternativene benyttes bokstavkarakterer fra A-F
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

 • Pensum fastsettes etter avtale med hver enkelt student eller gruppe ut fra hvilket alternativ og tema som er valgt
 • Pensum omfatter til sammen 500-600 sider
« Tilbake