GL17KH2 Kunst og håndverk 2 1.-7.trinn (Vår 2018)

Navn Kunst og håndverk 2, GLU 1.-7.trinn/VU
Studiepoeng 30
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Vår
Studiested

Åsane, Bergen

Forkunnskapskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Fulgt Kunst og håndverk 1 eller tilsvarende

Innledning

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og er et valgfritt fag i den fireårige grunnskolelærerutdanningen. For å bli tatt opp på studiet må studenten ha fullført kunst og håndverk 1, eller tilsvarende.

Faget danner sammen med kunst og håndverk 1 (1. – 7. trinn) en selvstendig årsenhet på 60 studiepoeng.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om bildekunst, skulptur, design og arkitektur de siste 200 år med vekt på nyere uttrykksformer, og hvordan disse kan brukes i arbeid med barn
 • har kunnskap om bilder som språklige uttrykk, barns bruk av bilder og symboler som en måte å forstå sin omverden på, og kjennskap til arbeidsmåter i begynneropplæringen som støtter barns bildespråklige læring
 • har kunnskap om skulptur, installasjon og design og hvordan disse uttrykksformene kan ses i sammenheng med barns lek og stimulere til kreativt skapende arbeid
 • har kunnskap om design, designteorier, ideutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • har kunnskap om barns romlige lek og hvordan denne kan knyttes til arbeid med arkitektur i nærmiljøet som referanse for skapende virksomhet i arbeid med blant annet estetikk og geometri
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns formspråk, identitet og kreativitet

FERDIGHETER

Studenten

 • kan velge ut og utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler
 • kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
 • kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
 • kan benytte ulike skrifttyper, layout og visuell kommunikasjon for å synliggjøre elevers arbeidsprosesser og resultater, og for å formidle av egne og andres formuttrykk
 • kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utviklingen av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer
 • kan lage lokale planer for kunst og håndverk og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring for elever med spesielle evner, interesser eller vansker
 • kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan vurdere kvalitet i lærebøker og digitale ressurser og velge hensiktsmessige læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk
 • kan vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget
 • kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset barnetrinnet

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
 • kan bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon
 • ser planlegging av undervisning og utviklingsarbeid i sammenheng med elementer i formålsparagrafen og den generelle delen av læreplanen

Innhold

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk er delt i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. På alle fire områder utvikles og brukes kunnskap og ferdigheter i arbeid med materialer, teknikker, visuell kommunikasjon og estetiske virkemidler. Faginnholdet knyttes til kunst- og formuttrykk fra ulike tidsepoker, kulturer, religioner og elevenes flerkulturelle hverdag. Vår kristne kulturarv har en naturlig plass i denne sammenheng. Duodji/duodje/duedtie som er en sentral del i samisk kultur, er integrert i faget.

Studentens handlingskompetanse utvikles gjennom øvelse og erfaring med skapende prosesser. Kunnskap om barn og unges kulturelle uttrykksformer i møte med materialer og symboler ligger til grunn for profesjonsutøvelsen. Studenten skal kunne bruke gjeldende læreplan for kunst og håndverk i grunnskolen, og sikre alle elevers læring i faget ut fra forutsetningene til den enkelte og elevgruppa. Studenten skal kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon rundt aktualitet, kvalitet og bærekraftig utvikling.

Ut fra fagets egenart skal studenten bruke de grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av arbeidet med kunst og håndverk. I vekselvirkning mellom fagutøvelse, fagteori og fagtradisjon skal studenten utvikle en bevisst holdning til fagets innhold, relevans og verdi for individ, skole og samfunn.

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering. Sammenhengen mellom barns lek og læring i faget løftes fram.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsaktiviteter

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • fordypningsoppgave
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • ekskursjoner (studenten må dekke egne kostnader)
 • arbeidsoppgaver i praksisskolene (for studenter i grunnskolelærerutdanningen)
 • veiledning individuelt og i grupper

Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Praksis

Studenter som tar faget som en del av en fireårig grunnskolelærerutdanning følger egen praksisplan.

Eksamens- og vurderingsordninger

Underveisvurdering

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessen.
 • Problemstilling og framdriftsplan for fordypningsoppgave
 • Muntlig presentasjon av fordypningsoppgave

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Utstilling av fordypningsoppgave med arbeidsprøver
 • Rapport til fordypningsoppgaven
 • Muntlig prøve
 • Framlegg av utvalgte andre arbeider

Rapporten gjennomgås av intern og ekstern sensor i forkant av den muntlige prøven. Den muntlige prøven tar utgangspunkt i fordypningsoppgaven, men studenten vil også bli prøvd i øvrig pensum.

Ved bedømmelse av eksamen skal det legges størst vekt på det praktiske arbeidet.

Utvalgte arbeider som er lagt fram fra tidligere perioder brukes kun for å justere karakteren i tvilstilfeller.

Det benyttes gradert karakter etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

NB! Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt noen endringer i pensumlitteratur før studiestart 2017-18

Kjernepensum 1300 sider/ Selvvalgt pensum 200 sider

Bamford, A. (2012). Arts and Cultural Education in Norway: Sammendrag på norsk av kartleggingen «Kunst- og kulturopplæring i Norge». Bodø: Najonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. (16 sider)

Finnes på nett:

http://www.kunstkultursenteret.no/wips/780639595/module/articles/smId/187945851/smTemplate/Les_mer_nyheter/

Bergland, H. (2000).  Kunsten  å smi: Teknikk og tradisjon. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. (36-76), (26 sider)

Bråten, I. & Kvalbein. Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (250 sider)

Forsth, L-R. (2004). Praktisk nytenkning: Systematisk og kreativ problemløsning. Oslo: Aquarius Forlag AS. (200 sider)

Juell, E. & Norskog, T. (2006). Å løpe mot stjernene: Om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen: Fagbokforlaget. (s.13-154), (130 sider).

Koefoed, H. (1998). Modernismen i kunsthistorien fra 1870 til 1990 årene. Oslo: Yrkesopplæring. (219 sider)

Finnes på nett:

http://www.nb.no/nbsok/nb/115452ed1b6789b8766f81ee7b5caa8e?index=0#0

Norske Kunsthåndverkere. (2010). Til verket!: Ideer fra kunstnere til elever og lærere. Oslo: Norske kunsthåndverkere. (40 sider)

Oslo Kommune Utdanningsetaten (2009). Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet: Veileder. Oslo: Oslo kommune, Utdanningsetaten. (24 sider)

Finnes på nett:

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten (UDE)/Internett (UDE)/PED/VFL/Kunst_og_handverk_101109_final.pdf

http://www.nb.no/nbsok/nb/32bdc775f00827b188e6917b69487793?index=1#0

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge, Universitetsforlaget. (177 sider)

Sørenstuen, J. (2011) Levende spor. Å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur. Bergen: Fagbokforlaget. (s 17 – 297), (200 sider)

« Tilbake