GL5KH1 Kunst og håndverk 1 5.-10.trinn (Høst 2016)

(Beskrivelse for Høst 2017 er ikke publisert.)
Navn Kunst og håndverk 1 GLU 5.-10.trinn/VU
Studiepoeng 30
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Høst
Studiested

Åsane, Bergen

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Innledning

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, og kan inngå som et valgfritt fag i den fireårige allmennlærerutdanningen. For å delta i faget må man ha generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • har kunnskap om hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur, og utvikling av moderne kunsthåndverk, design og arkitektur
 • har kunnskap om kunstteorier og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og organisert læring
 • har kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder
 • har kunnskap om sentrale teorier om barns to- og tredimensjonale formspråkutvikling og barnekulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning

FERDIGHETER

Studenten

 • kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
 • kan bruke tegning i arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
 • kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og håndverktøy som egner seg for oppgaverpå 5.-10.trinn, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner)
 • kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid
 • kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
 • kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter
 • kan bidra til utvikling av grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk i begynneropplæringen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever
 • kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk
 • kan gjennomføre læringsorientert vurderingspraksis
 • kan vurdere måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst og formkultur på varierte måter, og se sammenheng mellom ulike kulturuttrykk, barns skapende virksomhet og eget arbeid
 • kan vurdere lærebøker og læremidler i kunst og håndverk for 5.-10.trinn

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppa som ressurs og utnytte formspråklige variasjoner som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale
 • kan bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering
 • kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling
 • kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag
 • utvikler egen fantasi og oppfinnsomhet og danner seg selv gjennom sin egen skaping og gjennom møter med kunstverk

Innhold

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk er delt i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. På alle fire områder utvikles og brukes kunnskap og ferdigheter i arbeid med materialer, teknikker, visuell kommunikasjon og estetiske virkemidler. Faginnholdet knyttes til kunst- og formuttrykk fra ulike tidsepoker, kulturer, religioner og elevenes flerkulturelle hverdag. Vår kristne kulturarv har en naturlig plass i denne sammenheng. Duodji/duodje/duedtie som er en sentral del i samisk kultur, er integrert i faget.

Studentens handlingskompetanse utvikles gjennom øvelse og erfaring med skapende prosesser. Kunnskap om barn og unges kulturelle uttrykksformer i møte med materialer og symboler ligger til grunn for profesjonsutøvelsen. Studenten skal kunne bruke gjeldende læreplan for kunst og håndverk i grunnskolen, og sikre alle elevers læring i faget ut fra forutsetningene til den enkelte og elevgruppa. Studenten skal kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon rundt aktualitet, kvalitet og bærekraftig utvikling.

Ut fra fagets egenart skal studenten bruke de grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av arbeidet med kunst og håndverk. I vekselvirkning mellom fagutøvelse, fagteori og fagtradisjon skal studenten utvikle en bevisst holdning til fagets innhold, relevans og verdi for individ, skole og samfunn.

Kunst og håndverk 1 gir en innføring i bilde, skulptur, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan grunnskolen. Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. 

Praksis vil for studenter i grunnskolelærerutdanningens 4. år bli knyttet til den ordinære praksisperioden. For øvrige studenter vil det ikke bli knyttet obligatorisk praksis til faget, men det skal gjennomføres en fagdidaktisk oppgave. 

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsaktiviteter

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • ekskursjoner (studenten må dekke egne kostnader)
 • arbeidsoppgaver i praksisskolene (for studenter i  grunnskolelærerutdanningens 4.år)
 • veiledning individuelt og i grupper

Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Eksamens- og vurderingsordninger

Underveisvurdering

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessen.
 • Individuell muntlig framlegging.
 • Individuell skriftlig oppgave.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Det kreves minimum 80% frammøte ved obligatoriske læringsaktiviteter.

Avsluttende vurdering

 • Tre timer skriftlig skoleeksamen. Vurderes til bestått / ikke bestått.
 • Praktiske oppgaver med dokumentasjon og arbeidsbok presenteres i en utstilling. Arbeidene vurderes og teller 100% av karakteren.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes graderte karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Kjernepensum 1500 sider

* = finnes i kompendium

*Anter, K.F. (1996). Farge og arkitektur. I: Smedal, G., Farge overalt. Vollen: Tell forlag (s. 125-139). (15 sider)

*Bagnall, B. (1997): Teikne-male: Et komplett kurs. Oslo. Teknologisk forlag (s. 128-137 og s. 244-257). (24 sider)

Breiset, R. & Gunnerød, G. (2001). Telgje, spikke, smi: Med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges Husflidslag. (15 sider)

Danbolt, G. (1999). Blikk for bilder: Formidling av billedkunst til barn og ungdom, Oslo: Norsk kulturråd. (76 sider)

Tilgjengelig som e-bok:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092300121

Danbolt, G. & Kjerschow. M. (1996). Billedspor 1: Kunst- og kulturhistorie. Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. (145 sider)
Tilgjengelig som e-bok:
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2010113005078

Danbolt, G.& Kjerschow, M. (1996).  Billedspor 2:Kunst- og kulturhistorie:Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell Forlag. (150 sider)
Tilgjengelig som e-bok:
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009112600018

*Dukan, J. (2007). Fargelære: En praktisk oppslagsbok for alt som har med farge å gjøre. Oslo: Lunde Forlag (s. 9-11 og s. 13-16). (7 sider)

Edwards, B. (1979). Å tegne er å se. Oslo: Grønndahl og Dreyers forlag AS. (s. 9 - 211). (180 sider)

Einmo, A.P. & Hestad. A.G. (1999). Harde og plastiske materialer. Vollen: Tell forlag. (130 sider)

Tilgjengelig som e-bok:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010072723002

*Gombrich, E.H. (1996). Verdenskunsten (3. utg.). Oslo: Aschehoug (s 7 – 37). (31 sider)

*Granum, E. (1983). Vi ser på kunst: En nøkkel til kunstopplevelsen. Oslo: Aschehoug (s 58-59). (2 sider)

*Gullberg, Vivian Hernar: Billedskaping. Utvikling og forutsetninger. Høgskolen Stord/Haugesund. 1996. Side 173 – 192. (19 sider)

Haabesland, A. Å. & Vavik. R. (2000). Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s. 14-27, 128-301). (165 sider)

Leborg, C. (2004). Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt forlag (s.8-88). (81 sider)

Limstrand, K. & Abrahamsen, G. (2009). Bedre vurdering i kunstfagene. Bodø: Najonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. (40 sider)

Tilgjengelig på nett:

http://www.kunstkultursenteret.no/wips/1908525829/

Nielsen, L.M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk. I går – i dag – i morgen. Oslo: Universitetsforlaget. (108 sider)

*Paulsen, B. (1999). Det skjønne. Oslo: Ad Notam Gyldendal (s. 11-29). (19 sider)

*Teigen, T. (1992). Frihåndstegning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (s. 111-129). (20 sider)

Timenes, K. (1997). Tekstil: teknikker og oppgaver, Kristiansand: Høyskoleforlaget. (40 sider)
Tilgjengelig som e-bok:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010040605062

Thiis – Evensen T. (1995). Europas arkitekturhistorie fra ide til form. Oslo: Gyldendal norsk forlag. (161 sider)

Tilgjengelig som e-bok:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022104056

*Yttredal, C.P. (2012). Lys: Farge, design og kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget (s. 43-61). (19 sider)

*Øidvin, R. (2000). Skupturkomposisjon. Form, 34(4), 32-37.(5 sider)

*Ørskov, G. (1967). Om skulptur og skulpturopplevelse, København: Borgens Forlag (s. 23-51). (19 sider)

 

« Tilbake