INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Interkulturell forståelse er et spennende og nyttig fag!

Interkulturell forståelse er en grunnleggende forutsetning for å utveksle erfaring og kunnskap over geografiske og etniske grenser og har betydning for faglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er høyst relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng, og derfor er interkulturell forståelse et viktig fag!

Årsstudiet:
NLA anbefaler årsstudiet i interkulturell forståelse for alle som er interessert i å tilegne seg grunnleggende fagkunnskap innen områdene:

  • Kultur
  • Etikk
  • Menneskeverd
  • Religion
  • Interkulturell kommunikasjon

Studiet innebærer bl.a. fokus på misjon og bistand, og på utdanning og helse i den tredje verden. Gjennom et teoretisk studium kombinert med feltarbeid i enten Asia, Afrika, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge, vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på spesialisering i kulturforståelse eller ulike profesjoner og fagstudier nasjonalt eller internasjonalt. Årsstudiet går over to semestre og består av fire moduler. Andre semester (om våren) inkluderer en ca. fem ukers studiereise til enten:

  • Bolivia
  • Madagaskar
  • Kina
  • En kortere studietur i Norge er inkludert for dem som velger å studere det flerkulturelle Norge.

Det forutsettes stabil og god fysisk og mental helse for å delta på studieturene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Studiet kan inngå i bachelor i Interkulturell forståelse (IKF), bachelor i religion og kultur (BAREK) og bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier (IKM) alt etter hvilken spesialisering og fordypning en trenger inn mot ønsket yrkesutøvelse. Hele bachelorgraden i interkulturell forståelse kan tas ved NLA Høgskolen i Sandviken. I tillegg til mellomnivå-emnene i interkulturell forståelse kan man supplere med emner fra kristendomskunnskap og/eller pedagogikk og/eller kommunikasjon og medier (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen). NLA Høgskolen starter et  mastergradsstudium i interkulturell forståelse i Bergen med oppstart høsten 2015. Det er også mulig å søke masterstudier ved andre høgskoler og universitet.

Yrkesmuligheter

Studiet gir kunnskap og innsikt som er til nytte for studenter som sikter seg inn på yrkeskarrierer som f.eks. lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandssamarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere,– og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales en studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake