KRLE årsstudium - Nettbasert

NETTBASERT STUDIUM: KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Nettstudium
Studiepoeng 70
Heltid/deltid Heltid
Type studium Nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 4
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Studiet i kristendom. religion, livssyn og etikk (KRLE) har en klar orientering mot oppdragelse, undervisning og kirkelig tjeneste. Studiet kan være nyttig i de fleste fagretninger eller yrker en ellers måtte velge.

Nettbasert studium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Du får mulighet til å fordype deg i en av verdensreligionene. Gjennom studiet får du også innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Gjennom studiet lærer du å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning.

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen, dens historie og rolle i samfunnet. Kristendommen har derfor et større fokus i årsstudiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger som blir lagt ut på nettet, og ved hjelp av gruppechat, gruppeveiledning og to obligatoriske samlinger. (En ekskursjon i august og et kurs i januar.)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Årsstudiet i KRLE utgjør første året av følgende bachelorgrader på tre år (180 stp): Bachelor i teologi og bachelor i religion og kultur. KRLE kan også inngå i bachelor i praktisk teologi og ledelse (se studieplaner for detaljer). Avlagt bachelorgrad gir grunnlag for opptak på mastergradsprogrammer, og mastergrad gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogrammer. Opptaket forutsetter at den institusjonen som tar studenter opp på doktorgradsstudiet, må godkjenne prosjektbeskrivelsen og finansieringen av doktorgradsstudiet.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet i KRLE kan inngå som del av en lærer- eller lektorutdanning. Det kan også inngå som del av utdanning til kirkelig tjeneste som prest/pastor, trosopplærer/menighetspedagog/kateket, forkynner, diakon og misjonær. Videre kan KRLE årsstudium inngå i kompetansegrunnlaget for ulike stillinger som bistandsarbeider, journalist, personalleder etc.

Finansiering

NLA er en privat høgskole. Studenter som tas opp i nettstudiet, betaler en særskilt studieavgift for å få tilgang til leksjonene og det tilrettelagte internettopplegget med blant annet et faglig forum for spørsmål/diskusjon. Prisliste ligger her. Statens lånekasse gir lån og stipend.

« Tilbake