Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn

Yrkesutdanning
Studiepoeng 240
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 8
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Grunnskolelærerutdanning 1.-7., kvalifiserer til arbeid som lærer i grunnskolen på 1.-7. trinn. Den nye utdanningen blir realisert i regionalt samarbeid mellom høgskoler, og NLA er med i region Vest sammen med høgskolene i Bergen, Sogndal, Stord og Volda.

Modell:

1. år Pedagogikk og elevkunnskap, PEL (15) Norsk (15) Matematikk (15) Valg 1 (15)
2. år Pedagogikk og elevkunnskap, PEL(15) Norsk (15) Matematikk (15) Valg 1 (15)
3. år Pedagogikk og elevkunnskap, PEL m/bacheloroppgave (30)  Valg 2 (30)
4. år Valg 3-4 (30+30)  

 


Norsk, matematikk, PEL* og praksis er obligatorisk. Til sammen skal studenten ha minst fire skolefag, og minst ett av disse skal være på 60p. Studenter som ønsker det, kan 4.-5. år ta grunnskolemaster.

Ved NLA vil studentene 1. år velge ett av fagene naturfag og RLE. Det tas forbehold om at igangsetting er avhengig av søkertilgangen til enkeltfagene. De andre skolefagene vil være valgbare 3. eller 4. år, enten ved NLA eller ved andre høgskoler i regionen.

NLA vil 1. studieår profilere begge grunnskolelærerutdanningene mot mellomtrinnet. Det betyr at en stor del vil være felles for 1.-7. og 5.-10. i starten av studiet.

Læreren holder noe av barnas og de unges liv i sine hender. Det gjør læreryrket rikt og meningsfullt, og på samme tid stiller det læreren til ansvar. Derfor er tema som etisk bevissthet og samhandling med foreldre og kolleger sentrale i utdanningen. Den gode lærer har både faglig kompetanse og kompetanse til å lede og veilede barn og unge. Vi ønsker å utdanne de beste lærerne, og derfor skal utdanningen ved NLA være krevende og yrkesrelevant. Det forventes at studenten gir bidrag til et aktivt læringsmiljø, og den enkelte skal oppleve støtte og god oppfølging. Hver student får tildelt egen veileder.

Programplan for GLU 1.-7.trinn ved NLA Høgskolen

Opptakskrav

I grunnskolelærerstudiet er generell studiekompetanse opptaksvilkår. I tillegg stilles det krav om minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). En dekker også karakterkravet i matematikk hvis enhar bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Søkere som dekker opptakskravene til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanninger etter den gamle ordningen, men som i 2016 ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk, vil få tilbud om forkurs.

Videre utdanning

Du kan også velge å gå videre og utdanne deg til lektor ved å ta en grunnskolemaster. Man kan begynne på mastergrad etter 3.året i grunnskolelærerutdanningen.

Yrkesmuligheter

Etter fireårig bestått grunnskolelærerutdanning er du utdannet lærer og adjunkt og kvalifisert for arbeid i grunnskolen enten på 1.-7. trinn. Du kan også velge å gå videre og utdanne deg til lektor ved å ta en grunnskolemaster.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (Sammen). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Studieplaner

« Tilbake