Naturfag

Naturfag årsstudium

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Naturfag årsstudium er bygget opp av to emner; Naturfag 1 og Naturfag 2. De to emnene går parallelt gjennom to semestre.

Naturfag 1

Naturfag 1 nett (30 sp)er delt i to moduler a 15 sp og går over to semester. Modul 1 går i høstsemesteret og modul 2 går i vårsemesteret. Naturfag 1 nett er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10.trinn.

I modul 1 vil studentene få grunnleggende innføring i basisfagene som naturfag henter sine kunnskaper og ferdigheter fra: Biologi, kjemi, fysikk og geofag. Studentene skal få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss, fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger i økologi og kjemi. Studiet vil understreke betydningen av solide fagkunnskaper blant annet for å kunne utvikle ny teknologi som samfunnet er avhengig av. Undervisningen er forskningsbasert og praksisnært, og det vektlegges at studentene skal utvikle en pedagogisk og fagdidaktisk forståelse for læring og undervisning av elever i naturfag.

Emneplan Naturfag 1 modul 1, 5.-10. trinn
Emneplan Naturfag 1 modul 2, 5.-10. trinn

I Modul 2 vil studentene få utvidet sine breddekunnskaper gjennom fokus på fysikk, biologi og teknologi & design, vi vil også gå dypere i tema som økologi og naturfagdidaktikk.

Emneplan Naturfag 1 modul 2, 5.-10.trinn

Et nettstudium gir studenten stor frihet og fleksibilitet, dermed stilles det også utfordrende krav til den enkeltes struktur, selvdisiplin og egeninnsats.

Generelt om studiet

Studiet er modulbasert og omfatter følgende seks moduler, hver på 5 studiepoeng:

  • Modul 1: Mangfoldet i naturen
  • Modul 2: Kjemi
  • Modul 3: Fysikk
  • Modul 4: Kropp og helse
  • Modul 5: Verdensrommet, miljø og teknologi
  • Modul 6: Naturfagdidaktikk

Campussamlinger

Undervisning, øvelser og feltarbeid på campus er konsentrert til to helgesamlinger. Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende, det forventes at studentene er godt forberedt.

I undervisningen på disse dagene vil studentene få erfaring med praktiske arbeidsformer i felt og på laboratoriet. Et fokus er rettet mot opplevelse og opplevelsens betydning for å skape interesse for naturfaget.

Eksempel på læringsaktiviteter

Forelesing: Forelesningene gir innføring i og oversikt over viktige emner.

Praktisk arbeid:

Feltkurs med fokus på artskunnskap (botanikk, zoologi) og økosystem/biotoper. På feltkurset vil en få innføring i feltmetodikk (bruk av bestemmelseslitteratur, utstyr og teknikker i forbindelse med observering, innsamling, sortering og identifisering av planter, dyr og andre naturobjekter).

Værregistreringer (temperatur, trykk, skyer, vind og lignende) over en periode. Fokus på lokale værfenomener. Arbeidet utføres som et prosjekt av den enkelte student.

Kjemiforsøk med fokus på grunnleggende kjemiske reaksjoner og hva som kjennetegner disse, beskrive egenskaper ved gasser, væsker og faste stoffer og faseoverganger (arbeid med vann) ved hjelp av partikkelmodellen.

Alle samlinger på campus er obligatoriske.

Naturfag 2

Naturfag 2 er lagt opp som et delvis nettbasert studium. Undervisningen vil hovedsakelig foregå via nettbasert læringsplattform, men også som undervisning gitt ved NLA Høgskolen. På den nettbaserte læringsplattformen blir det lagt ut nettleksjoner og øvingsoppgaver i tilknytning til leksjoner og pensum for øvrig. Også informasjon knyttet til laboratorieøvinger og feltarbeid samt oppgavearbeid og rapportskriving vil bli formidlet via nettbasert læringsplattform. Det samme gjelder innlevering av studentarbeid samt tilbakemelding på disse. Også når det gjelder kommunikasjon i tilknytning til læring for øvrig, vil den nettbasert læringsplattformen bli benyttet. Naturfag 2 har et betydelig innslag av praktiske aktiviteter i tilknytning til laboratoriearbeid og feltarbeid (feltkurs).

I tillegg til nettbaserte læringsformer, vil det derfor være nødvendig med samlinger med obligatorisk frammøte. Dette vil ha et omfang på 6-9 dager. På disse samlingene vil det bli gitt innføring i bruk av ulike typer feltutstyr og laboratorieutstyr samt praktisk arbeid i felt og laboratorium. I tillegg skal studentene selv gjennomføre obligatorisk feltarbeid som omfatter ca. 4 dagers arbeid. Samlet omfang av obligatoriske øvinger og feltarbeid (feltkurs) er 10-13 dager.

Kurset startar med ein obligatorisk ekskursjon til Haukeliseter i august. Informasjon om ekskursjonen vil bli sendt ut i forkant av studiestart.

Emneplan naturfag 2  5.-10. trinn

 

 

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

« Tilbake