PEDAGOGIKK ÅRSSTUDIUM

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Årsstudiet er identisk med første året i bachelorstudiet i pedagogikk. Studiet består av 40 stp. på pedagogikk grunnivå pluss ex.phil og ex.fac. Studenter som har ex.phil og ex.fac fra før, kan velge pedagogikkemnene P270 og P271  Studenter på årsstudiet har anledning til å søke seg over på bachelorstudiet. Årsstudiet er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning.

På pedagogikk grunnivå er det fire emner på 10 studiepoeng hver: P101 - pedagogiske grunnlagsproblemer, P102 - oppdragelses- og undervisningslære, P103 - pedagogisk psykologi og P104 - pedagogisk sosiologi og historie. Disse fire emnene gir en grunnleggende innføring i pedagogikk, og henger sammen (se eksamens- og vurderingsordninger for P101-104).

Formålet med pedagogiske grunnlagsproblemer er å bli mer bevisst det kulturelle mønsteret som vi er en del av, få kunnskap om og forståelse av grunntrekkene i pedagogikkens historie, og bli bedre i stand til å drøfte og ta stilling til grunnleggende spørsmål som vedkommer oppdragelse og undervisning.

Formålet med oppdragelses- og undervisningslære er å styrke studentenes kunnskap om og forståelse av hvordan læring, vekst og utvikling skjer i et samspill mellom barnet/den unge og ulike faktorer i oppvekst- og læringsmiljøet.

Formålet med pedagogisk psykologi er å tilegne seg forståelse av psykologiske spørsmål i tilknytning til pedagogiske situasjoner og utfordringer. Det vil her være tale om å forstå seg selv og andre (barn, unge og voksne) og å få innsikt i det mellom-menneskelige samspillet. Psykologien representerer en del av en slik forståelse, og det blir en oppgave å knytte psykologien til andre erkjenningskilder.

Formålet med pedagogisk sosiologi og historie er å gi innsikt i viktige faktorer i samspillet mellom familie, skole, samfunn og kultur, både i historie og samtid.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiets grunnivå kreves generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Bestått årsstudium i pedagogikk gir grunnlag for opptak på mellomnivå/bachelorløp innen faget.

Yrkesmuligheter

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelse til en rekke ulike yrker. Faget er aktuelt for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og bedrifter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, danningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning og omsorg.

Pedagogikkstudiet kan kombineres med barnehage- eller lærerutdanning, men kvalifiserer ikke i seg selv til læreryrket.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Studieplaner

« Tilbake