BACHELOR I PEDAGOGIKK

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
NLA Høgskolen
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Gjennom pedagogikkstudiet ved NLA vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av de ulike verdivalgene som oppdragelse og undervisning fører med seg. En ønsker å se disse verdivalgene i sammenheng.

Første året på bachelorstudiet består av årsstudium i pedagogikk: P101-104 og ex.phil. og ex.fac. Til sammen 60 stp. Andre og tredje året kan bestå av emner fra vårt mellomnivå (påbygningsemner), men det kan også inneholde emner for eksempel kristendomskunnskap eller interkulturell forståelse (inntil 80 stp. frie emner).

Pedagogikkstudiet ved NLA gir anledning til fordypning innen allmenn pedagogikk spesialpedagogikk, interkulturell pedagogikk og pedagogisk ledelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Videre utdanning

Bestått bachelorgrad i pedagogikk gir et grunnlag for opptak på mastergradsprogram innen faget. Se nærmere beskrivelse av opptakskrav, deriblant karakterkrav, i studieplanene for de enkelte masterprogrammene. Mastergrad i pedagogikk gir et grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

Yrkesmuligheter

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning og som forberedelser til en rekke ulike yrker innen for eksempel kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og bedrifter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, danningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning og omsorg.

Pedagogikkstudiet kan kombineres med førskole- eller lærerutdanning, men kvalifiserer ikke i seg selv til læreryrket.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales en studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (Sammen). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake