MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL

Masternivå
Studiepoeng 120
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 4
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
NLA Høgskolen
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Masterstudiet er en faglig videreføring av studier innenfor sentrale deler av pedagogikken. Arbeidet sluttføres gjennom en masteravhandling. Studiet bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, er toårig, og fører fram til en mastergrad.

NLA Høgskolen sikter mot at studentene gjennom arbeidet med masterstudiet skal få oppleve hva det innebærer å arbeide i samsvar med en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte. Studiet vil gi studentene kjennskap til spørsmål som står sentralt i debatten om grunnlaget, målene og metodene for pedagogisk praksis, teori og forskning, og motivere til deltakelse i den pedagogiske debatt. Studiet sikter videre mot å dyktiggjøre studentene for yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om oppdragelse og undervisning, herunder kunnskap om læring, sosiale prosesser og samhandling. Det skal gi studentene grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid og forskning innenfor det pedagogiske området.

Opptakskrav

  • En bachelorgrad der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår som del av graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene.
  • Den vektede gjennomsnittskarakteren på årsstudiet (eller tilsvarende) i pedagogikk (40 stp.), samt 40 studiepoeng av pedagogikkemner med best karakter, danner grunnlag for opptaket. Samlet må disse være vurdert til karakteren C eller bedre.

Anbefalt forkunnskap:

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid eller tilsvarende  

Yrkesmuligheter

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelse til en rekke ulike yrker, og som kvalifisering for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren. Faget er aktuelt for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, utdanningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning og omsorg.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake