MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE

Masternivå
Studiepoeng 120
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 4
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
NLA Høgskolen
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Masterstudiet er en faglig videreføring av studier innenfor sentrale deler av pedagogikken. Arbeidet sluttføres gjennom en masteravhandling. Studiet bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, er toårig, og fører fram til en mastergrad.

NLA Høgskolen sikter mot at studentene gjennom arbeidet med masterstudiet skal få oppleve hva det innebærer å arbeide i samsvar med en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte. Studiet vil gi studentene kjennskap til spørsmål som står sentralt i debatten om grunnlaget, målene og metodene for pedagogisk praksis, teori og forskning, og motivere til deltakelse i den pedagogiske debatt. Studiet sikter videre mot å dyktiggjøre studentene for yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om oppdragelse og undervisning, herunder kunnskap om læring, sosiale prosesser og samhandling. Det skal gi studentene grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid og forskning innenfor det pedagogiske området.

Opptakskrav

  • Lærer- og førskolelærerutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærerutdan­ningen er fireårig, kan studenter tas opp på masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen. Karaktersnitt må være C eller bedre.
  • Bachelor i pedagogikk der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår i graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene. Den vektede gjennomsnittskarakteren på årsstudiet (eller tilsvarende) i pedagogikk (40 stp.), samt 40 stp. av pedagogikkemner med best karakter, danner grunnlag for opptaket. Samlet må disse være vurdert til karakteren C eller bedre. Man må også ha minst ett års dokumentert pedagogisk praksis fra barnehage eller skole.

Anbefalt forkunnskap:

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid eller tilsvarende.

Yrkesmuligheter

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelser til en rekke ulike yrker, og som kvalifiserende for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren.

Faget er aktuelt for førskolelærere, lærere, ledere, personale innen skoleadministrasjon og personer med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake