IKT i pedagogisk virksomhet 1

Videreutdanning
Studiepoeng 15+15
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

 

Behovet for digital kompetanse er viktig i norsk skole. Ved innføring av Kunnskapsløftet har digital kompetanse kommet inn som en av basisferdighetene elever skal erverve seg.

 

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger om viktige sider av IKT-bruk i pedagogisk virksomhet.

 

I fagplanen for grunnskolen vektlegges nødvendigheten av å gi elever kompetanse på IKT bruk i ulike fag. Digital kompetanse er omtalt både som læringsmål og kompetansemål.

 

Studiet IKT i pedagogisk virksomhet 1 består av 2 deler:

 

Emne 1: Innføring i informasjonsteknologi

Emne 2: Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi

 

Studenten skal utvikle ferdigheter og innsikt i relevante IKT verktøy. Studenten skal utvikle didaktisk kompetanse og refleksjon rundt bruk av IKT i læringsarbeid generelt.

 

Organisering og arbeidsformer:

Arbeidsformene vil være praktisk arbeid foran datamaskinen, forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform i form av nettleksjoner som tar opp sentrale deler i emnet.

  

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake