3IK101 Grunnleggende teori I (Høst 2017)

Navn Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til
realkompetanse etter gjeldende regler

Nivå

Årsstudium

Innledning

Emnet gir studenten en innføring i interkulturell kommunikasjon. Emnet gir et teoretisk fundament til å tolke, beskrive og analysere interkulturelle
muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

-          har kunnskap om grunnleggende teorier om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering

-          har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres

-          forståelse av andres og eget samfunn som sosialt konstruert virkelighet

-          har kjennskap til sentrale faglige diskusjoner om globalisering og globaliseringens kulturelle virkning på lokal kultur

-          har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster

-          har kunnskap om faglige perspektiver på interkulturell kommunikasjon

-          har kjennskap til aktuell og relevant forskning innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon


Ferdighet
Studenten

-          kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering

-          finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk, referering og fremstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling

-          kan identifisere og reflektere rundt interkulturell kommunikasjonssituasjoner

-          kan gjennomføre en avgrenset observasjonsøvelse


Kompetanse
Studenten

-          kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

3IK101-1
Konstruksjon av samfunn og kultur

Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom
materielle, sosiale og kulturelle vilkår.


3IK101-2 Kultur og kommunikasjon
Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker.


3IK101-3 Religion og samfunn
Dette delemenet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn.


3IK101-4 Globalisering
Her gis en innføring i samfunnsvitenskapelige forståelser av globaliseringen, og hvordan globaliseringsbegrepet forstås i et historisk perspektiv.Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet har obligatoriske innføringsdager (tre dager). Studentene får videre tilbud om jevnlige forelesninger, nettleksjoner, podcast, seminarer, film- og
diskusjonssamlinger. Organiseringen av IK101 med bruk av nettleksjoner og podcast, innebærer at emnet kan tas både som lokalstudium og fjernstudium.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

Årsstudenter:
a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager –80% oppmøte).
b) Bokrapport (ca. 1000 ord, følger bestemte retningslinjer). Bokrapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave én gang i samme semester.
c) Rapport fra observasjonsøvelse (følger bestemte retningslinjer). Rapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave én gang i samme semester.

IK erfaringsstudenter:
a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager –80% oppmøte).

Eksamen og vurdering

Vurderingen av 3IK101 består av en fire dagers hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent).
Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlapper IKF110 med 15 studiepoeng.

Pensum

Pensum (1000 s.)

Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger som elektronisk kompendium.

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur
Pensum (188 s.)

Schackt, Jon: Kulturteori. Innføring i et flerfaglig felt. (Kristiansand: Fagbokforlaget, 2009) (188 s.)


3IK101-2 Kultur og kommunikasjon
Pensum (310s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013) (310 s.)


3IK101-3 Religion og samfunn
Pensum (s. 355)

¤ Durkheim, Emile: ”The Elementary Forms of Religious Life” i i Lambek, Michael (red.): A Reader in the Anthropology of Religion (Malden: Blackwell, 2002) (23 s.)
¤ Freed, Stanley A. og Ruth S. Freed: "Taraka's Ghost" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (7 s).
¤ Geertz, Clifford: ”Religion as a Cultural System”, i The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) (40 s.)
¤ Gmelch, George: "Baseball Magic" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (11 s).
Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). 2012. Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag) (200 s.).
¤ Larsen, Kjersti: ”Kosmologi og rituelt liv” i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) (30 s.)
¤ Smart, Ninian: The World’s Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)

3IK101-4 Globalisering
Pensum (202 s.)

Eriksen, Thomas Hylland. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008) (192 s.)
¤ Økland, Øyvind: «Å forstå ungdom i en ny global virkelighet» i Øyvind Økland (red.): Innvandrerungdom og mediebruk. Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. (Kristiansand: Portal forlag 2013) (10 s.)

Selvvalgt roman.


« Tilbake