3IK102 Studieopphold (Høst 2017)

Navn 3IK102 Studieopphold
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori eller tilsvarende.

Innledning

Etter den teoretiske innføringen i 3IK101 gir studieoppholdet et umiddelbart praktisk møte med interkulturelle realiteter utenfor Norge. Dette gir erfaringer og
innsikter som beriker og utdyper resten av studieåret.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:


Kunnskap
Studenten

-          har kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i en bestemt region og bruker denne kunnskapen for å forstå interkulturelle sammenhenger

-          kjenner til utfordringer knyttet til interkulturell forståelse og formidling

Ferdigheter

Studenten

-          kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner

-          kan reflektere kritisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger

-          kan anvende interkulturelle innsikter i formidling av andres livsformer

Generell kompetanse

Studenten

-          har kunnskap om hvordan å møte mennesker fra andre kulturelle sammenhenger med respekt, forståelse og villighet til konstruktiv dialog.

Innhold

3IK102-1 Fortolkning og forvaltning av felterfaringer.

Dette delemnet forbereder og bevisstgjør studenten på interkulturelle utfordringer som man møter i felten, og på hvordan å bearbeide og formidle erfaringer og innsikter fra studieturen.

3IK102-2 Studieopphold

3IK102-2 har fire valgmuligheter for studieopphold:


Variant A
: studieopphold i Andesregionen, Latin-Amerika (Peru og Bolivia).
Denne varianten er aktuell for studenter som har oppholdt seg i denne regionen over tid. Delemnet tar for seg Andesregionen som region og gir studenten innsikt i de kulturelle og sosiale forholdene i regionen.

Variant B: studieopphold i Øst-Afrika (Kenya og nord Tanzania).
Emnet starter midt i høstsemesteret med undervisning i IK102-1, og inkluderer forberedelser til fellesblogg som skal skrives fortløpende i løpet av studieturen. Det blir også undervisning i regionspensumet, IK102-2B. Dette etterfølges av studieturen til Kenya og Tanzania av en måneds varighet hvor alt som er satt opp av felles program er obligatorisk. Eksamensbesvarelsen leveres ca. en uke etter at studieturen er avsluttet.


Variant C
: studieopphold i Norden
Denne varianten er aktuell for studenter med flerkulturell bakgrunn som har eller skal oppholde seg i Norge/Norden over tid. Delemnet tar for deg Norge/Norden som region og gir studenten innsikt i de kulturelle og sosiale forholdene i landet/regionen.

Variant D: studieopphold i et annet samfunn
Denne varianten gjelder for studenter som oppholder eller har oppholdt seg i et annet samfunn over tid. Studentene som velger denne varianten kan få godkjent uteoppholdet sitt dersom dette oppholdet oppfyller visse kriterier.  Studenten fokuserer på det landet/regionen han/hun har oppholdt seg i. Denne varianten har andre arbeidskrav enn variant A-C (se under vurdering, IK erfaringsstudenter).

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjonsseminarer, veiledning, ekskursjoner, studietur, feltoppgaver og
selvstudium.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis/arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

For årsstudenter (variant A, B, eller C):

-          Deltakelse på studietur og det som er lagt opp av program .

-          På grunnlag av bestemte retningslinjer skal studenten skal skrive tre artikler, som publiseres på en fellesblogg. En av artiklene er basert på et fotoprosjekt i felten.

For IK erfaringsstudenter (variant D)

-          Dokumentert utenlandsopphold på minst 12 måneder.

-          Selvvalgt pensum. Studenten legger fram et selvvalgt pensum (som følger visse kriterier) om den regionen hvor man har feltopphold fra, og som godkjennes av faglærer.

-          Feltrapport (som følger visse kriterier).

Avsluttende vurdering

For årsstudenter (variant A, B, eller C):

-          Hjemmeeksamen består av en refleksjonsoppgave (3000 ord pluss/minus 15 prosent) som skrives i henhold til bestemte retningslinjer.

For IK erfaringsstudenter (variant D):

-          Vurderingen består av en hjemmeeksamen (en uke, 3000 ord pluss/minus 15 prosent).

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engelsk, evt. også lokale språk oversatt til norsk eller engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysikk og god helse for å delta på studietur til Øst-Afrika.

Pensum

Med forbehold om endringer

3IK102-1 - Fortolkning og forvaltning av felterfaringer
Pensum (367 s.)

¤ Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen: Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet. (Oslo: Cappelen, 2004), s. 9-30, 55-91, 141-167 og 215-246 (114 s)
¤ Gmelch, George: "Lessons from the field" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (16 s)
Ruud, Arild Engelsen: Langvekkistan: grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (Oslo: Unipub, 2009) (151 s.)
¤ Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag (Oslo: Universitetsforlaget, 4. utg. 2007) s. 1-75. (76 s).
¤ Spradley, James; "Ethnography and Culture" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (10 s)

3IK102-2A - Studieopphold i Andesregionen, Latin-Amerika
Pensum (401 s.)

¤ Archetti, Eduardo P. og Kristi Anne Stølen: “Latin-Amerika” i Howell, Signe og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994) (27 s.)
¤ Canessa, Andrew: ”A Postcolonial Turn: Social and Political Change in the New Indigenous Order of Bolivia”, Urban Anthropology, Vol. 36(3), 2007 , 145 – 159 (14 s.)
Bull, Benedicte: Latin-Amerikanske utfordringer (Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010) (203 s.)
¤ Lund Skar, Sarah: ”Andes” i Howell, Signe og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994) (17 s.)
¤ Luykx, Aurolyn: “Ethnicity and the construction of nationhood” i The citizen factory. Schooling and cultural production in Bolivia (Albany: State University of New York Press, 1999) (40 s.)
¤ Mitchell, William P.: Voices From the Global Margin: Confronting Poverty and Inventing New Lives in the Andes. Kap. 1 -4, (Austin: University of Texas Press, 2006) (70 s.)
¤ Shultz, Jim: “The Cochabamba Water Revolt and its Aftermath”, i Shultz, Jim og Crane Draper, Melissa (red.): Dignity and Defiance: Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization. (Berkeley: University of California Press, 2008) (30 s.)


3IK102-2B - Studieopphold i Øst-Afrika

Pensum (338 s.)

¤ Bruner, Edward: “The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African Tourism”. American Ethnologist, Vol 28(4), 881-908 (27 s)
¤ Maxon, Robert: East Africa: An Introductory History. (Morgantown: West Virginia University Press, 3. utg., 2009) Kap. 11. (36 s.)
¤ Moyo, Ambrose: ”Religion in Africa”. I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.)
Muriaas, Ragnhild. Afrikanske utfordringer (Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2011) 136 s.
¤ Mutuku Sesi, Stephen: ”Ethnic Conflicts in Africa: Underlying Paradigms”. I Mutuku Sesi, Stephen (red.): African Missiology. Contribution of Contemporary Thought. (Nairobi: Uzima Publishing, 2009) (24 s.)
¤ O’Toole, Thomas: “The Historical Context”. I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.) ¤ Simonsen, Jan Ketil og Aud Talle: ”Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika” i Howell, Signe og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer (Oslo: Ad Notam, 1994), s. 155-179 (25 s.)
¤ Talle, Aud: ” ’But it is mutilation’ Antropologi og vanskelige temaer”. Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2001, s. 25-33 (9 s.)
¤ Talle, Aud: ”Kvinner og utvikling – tjue år seinere”. Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2002, s. 47-61 (14 s.)


3IK102-2C Studieopphold i Norden

Pensum (ca 350 s.)

Studenten kan selv komme med forslag på regionalt pensum, men pensum må godkjennes av faglærer.

Følgende pensum kan brukes:

¤ Gullestad, Marianne: Invisible fences: Egalitarianism, nationalism and racism, Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 8, 45-63, 2002.
Maagerø, Eva and Birte Simonsen (eds.): Norway – Society and culture. (Kristiansand: Portal Books)

3IK102 – 2D Selvvalgt region (IK erfaring)

Pensum (ca 350 s.)

Studenter som tar IK erfaring legger fram et selvvalgt pensum (som følger visse kriterier) om den regionen hvor man har feltopphold fra, og som godkjennes av faglærer.

« Tilbake