3KL102 Kristen tro som livssyn (Vår 2018)

Navn Kristen tro som livssyn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Krisitiansand

Forkunnskapskrav

3KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 3KL101-2 eller tilsvarende.

Nivå

Årsstudium/bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om livssyn som lære, fortelling og levemåte
 • har kunnskap om det kristne livssynets grunnleggende lære, fortelling og levemåte

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for det kristne livssynets sentrale lære, fortelling og levemåte
 • kan reflektere over det kristne livssynet i møte med andre livssyn

Kompetanse

 • kan møte livssynsmangfoldet med respekt, toleranse og integritet

Innhold

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir innføring i livssynsbegrepet med fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som forutsetninger og som lære, fortelling og levemåte. Dette gir den teoretiske bakgrunnen for  delemnet KL102-2.

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir en grunnleggende introduksjon til kristen tro, formulert som både lære, fortelling og levemåte. Sentralt i delemnet arbeid med ulike bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng og relateres til aspektene lære, fortelling og levemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL102 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte
forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning

Eksamen og vurdering

Vurderingen i 3KL102 er alternativt:

a) To innleveringsoppgaver à 1500 ord (pluss minus 15 %)
eller
b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet.

For innleveringsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

Innleveringsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

Med forbehold om endringer.

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Pensum (80 s.)

 • Sire, James W.: Naming the elephant: Worldview as a concept. (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2004) s 15-50 og 91-120. (80 s.). 
        

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Naugle, David K.: Worldview: The History of a Concept (Grand Rapids: Eerdmanns, 2002).
 • Noebel, David A. Understanding The Times:The Story Of The Biblical Christian, Marxist/Leninist, And Secular Humanist Worldviews. (Manitou Springs, Colorado: Summit Press, 1991).
 • Newbigin, Lesslie: Foolishness to the  Greeks. The Gospel and Western Culture (London: SPCK, 1986).
 • Pederson, Don: “Biblical Narrative as an Agent for Worldview Change” i International Journal of Frontier Missions 14 (October-December 1997).

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Pensum (ca 700 s.)

Kristen tro som lære

 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic Worldview Catalogue (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.)  s.25-46 og 278-286 (19 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible. (Scripture Union Publishing 2003) s. 137-216 (70 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 12-76 (64 s)

Kristen tro som fortelling

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) s.11-84 (70 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible.(Scripture Union Publishing 2003) s. 13-136 (127 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 77-144 (60 s.)

Kristen tro som levemåte

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) (205 s.). s. 85-183 (98 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible.(Scripture Union Publishing 2003) s. 207-216 (9 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 146-238 (90 s.)

Bibeltekster: ca 100 sider utvalg: 

 • 1.Mos. 1-3, 12, 15-18, 2. Mos. 1-3 og 19-21, 2. Sam.1-7. Salme 1, 2, 8, 22, 23, 24, 25, 73, 90 og 110, Jes. 1-13, Dan.7-8, Malaki 1-4, Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger 1-15, Galaterbrevet, Kolosserbrevet.

Anbefalt tilleggsmateiale:

 • Blamires, Harry. The Christian Mind: How Should a Christian Think (Ann Arbor, Michigan: Servant Books, 1978).
 • Colson, Charles W. and Nancy Pearcy: How Now Shall We Live? (Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1999).
 • Cook, Stuart. Universe Lost: Reclaiming a Christian World View (Joplin, Missouri: College Press, 1992).
 • Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje: Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (Oslo: Det norske bibelselskap, 1999).
 • Middleton, J. Richard, and Brian Walsh. Truth is Stranger Than It Used to Be: Biblical Faith in a Postmodern Age (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1995).
 • Roberts, Vaughan: God’s Big Picture (IVP, Leicester, 2002).
 • Stott, John: Basic Christianity (IVP  2008)
 • Stott, John: The Cross of Christ (IVP, 1989 2. ed)
 • Stott, John: The Radical Disciple (IVP, 2010) 150 s.
« Tilbake