3JO101 Samfunnsfag for journalister (Høst 2017)

Navn Samfunnskunnskap for journalister
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

  • har kjennskap til  grunnleggende samfunnsteori
  • har kjennskap til viktige samfunnsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt
  • har grunnleggende forståelse for samfunnsøkonomi
  • kjenner nyere, norsk politisk historie
  • kan forklare sentrale forhold knyttet til offentlighet og offentlighetsloven og innsyn

Ferdigheter

Studenten

  • kan orientere seg i viktige samfunnsinstitusjoner på ulike nivå
  • kan anvende lovverk om offentlighet som et journalistisk verktøy

Innhold

Emnet gir en grunnleggende forståelse for hvordan sentrale samfunnsområder er organisert, og hva det betyr for det journalistiske arbeidet. Emnet danner også
et viktig grunnlag for journalistikkstudiet ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, spesielt de praktiske emnene.

Emnet er delt inn i følgende fire hovedtemaer:

1. Journalisten i møte med den offentlige forvaltningen og det politiske liv
En grunnleggende innføring i samfunnsteori, politisk styring, nyere politisk historie, offentlighet og forvaltningens oppbygging og oppgaver.

2. Journalisten i møte med økonomiske spørsmål
En grunnleggende innføring i samfunnsøkonomi.

3. Journalisten i møte med politi, påtalemyndighet og rettsvesen.
En grunnleggende innføring i kriminaljournalistikk.

4. Journalisten i møte med organisasjons-Norge/det sivile samfunn
En grunnleggende innføring i hvordan frivillige og humanitære organisasjoner,interessegrupper og bevegelser fungerer og deres samspill med politikere og
forvaltningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og øvelser. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

  • Journalsøk i offentlig postjournal
  • Referat fra rettsak
  • Artikkel fra offentlig møte

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang til samme semester før eksamen.

Avsluttende virdering

To dagers hjemmeeksamen, 2000 ord (+/- 15%).
 Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E som bestått og F som ikke bestått

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studiepoengsreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet JO202 Samfunnskunnskap for journalister.

Pensum

Med forbehold om endringer

Cirka 800 s.

« Tilbake