3JO104 Medievitenskap (Høst 2017)

Navn Medievitenskap
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

  • har kjennskap til medievitenskaplige teorier og forskningstradisjoner, samt noen nyere forskningsarbeid
  • har kjennskap til norske mediers historie og utvikling
  • har kjennskap til medienes rolle i samfunn og kultur med vekt på forholdet til brukerne

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere over medienes rolle i samfunnet
  • kan reflektere over forholdet mellom mediene og publikum (brukerne)
  • kan drøfte aktuelle mediespørsmål i et faglig og historisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

  • har faglig innsikt i medievitenskaplige spørsmål og problemstillinger

Innhold

Emnet gir en grunnleggende forståelse for kommunikasjon og medier, og danner et viktig teoretisk grunnlag for resten av studiet, spesielt de praktiske emnene

Emnet er delt inn i følgende hovedtema:

Mediene i samfunnet:
Her gis studenten innføring i medietemaer i en bred kulturell kontekst, med vekt på norsk mediehistorie, medieindustri og mediepolitikk. Sentrale begreper er makt, demokrati, kommersialisering og medialisering.

Medienes innhold:
Her gis en grunnleggende innføring i tekstteori.

Mediene og brukerne:
Her gis en grunnleggende innføring i forskningshistorie og forskningstradisjoner, med vekt på forholdet mellom medier og brukerne

Arbeids- og undervisningsformer

Plenumsforelesninger og seminararbeid

Evaluering

Emnet evalueres av studentene mot slutten av gjennomføringen. Emneansvarlig skriver emnerapport etter de retningslinjene som gjelder for journalistikkprogrammet og
NLA sentralt.

Eksamens- og vurderingsordninger

Fem timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk, men gjesteforelesninger kan være på engelsk.

Eksamensspråk er norsk, men eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Studiepoengsreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO104 Medier, kultur og samfunn.

Pensum

ca. 750 sider:

-          Gentikow, Barbara: Medievitenskap – Mediebruk (Bergen: Fagbokforlaget, 2009) (180 s)

-          ¤ Hernes, Gudmund: «Det mediavridde samfunn» i Samtiden nr. 1, 1977, s. 181–195 (15 s.).

-         Schwebs, Ture, Østbye Helge: Media i samfunnet (Oslo: Det Norske Samlaget, 2013) (334 s)

-          ¤ Tingstad, Vebjørg: «Tradisjoner i medieforskningen», kapittel i Barndom under lupen. Å vokse opp i en foranderlig mediekultur (Oslo: Cappelen Damm, 2006), (18 s)

-           ¤ Ytreberg, Espen: «Medienes formende kraft», kapittel 2 i Hva er medievitenskap (Oslo: Universitetsforlaget, 2008), (19 s) 

-          Østbye, Helland, Knapskog, Larsen og Moe: Metodebok for mediefag, 4. utgave, (Bergen: Fagbokforlaget 2013), kap 1 og 9 (46 s)

¤ Aktuelle forskningsartikler, ca. 50 sider

Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som digitalt kompendium

« Tilbake