3JO222 Sport, journalistikk og medier (Høst 2017)

Navn Sport, journalistikk og medier
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller  tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det
kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende kompetanse innen kommunikasjons- eller idrettsfag, eller to års arbeid som journalist på
heltid. Toppidrettsutøvere med generell studiekompetanse eller som tilfredsstiller krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler, kan på
bakgrunn av sin idrettslige erfaring, søke fritak for studiepoengskravet.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse

 • Uttrykke hva som kjennetegner sportsjournalistikk historisk og kulturelt med utgangspunkt i et norsk perspektiv
 • Kjenne hovedtrekkene i sentrale idrettsorganisasjoners organisering og virke nasjonalt og internasjonalt.
 • Redegjøre for hvilke sentrale politiske rammebetingelser idretten i Norge reguleres av.
 • Kjenne til kommersialiseringstrekk ved idretten.
 • Ha forståelse for symbiosen mellom sport, medier og journalistikk.

 Ferdigheter

 • Til kritisk vurdering av styrker og svakheter ved redaksjonelle produkter på feltet.
 • Anvende oppnådd kunnskap i praktisk eller analytisk arbeid.
 • Tilegne seg nyere forskning innen feltet sport, journalistikk og medier

Kompetanse

 • om sportsjournalistikkens etydning i og for mediene
 • om medieomtalens betydning for sport, sponsorer og samfunn.

Innhold

Emnet gir en fordypning i sportsjournalistikken og dens utfordringer og styrker. Vurderingsformen med mulig oppgaveskriving gir også verdifull trening før
arbeid med bacheloroppgaven

Emnet er bygget opp rundt følgende to deler:

Idrettens organisering og virke

Her er fokus på hvordan idretten er organisert lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ulike rammevilkår trekkes inn, deriblant økonomi gjennom kommersialisering med sponsorer og medierettigheter.

Sportsjournalistikkens utfordringer og styrker

Sportsjournalistikken settes i et historisk og kulturelt perspektiv. Nyere forskning innenfor feltet gjennomgås og problematiseres. Sportsjournalistikken forsøkes plassert og forklart i det journalistiske landskapet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i plenumsforelesninger og seminar. Studentene jobber også selvstendig med oppgave.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen  i emnet:

 Presentasjon av idrettsorganisasjon (ca. 1000 ord)

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gi en ny presentasjon én gang til samme semester.

Eksamen og vurdering

Studentene kan velge mellom to eksamensformer:

 1. En gitt teoretisk oppgave på 4000 ord ( +/- 15 prosent).
 2. En valgt praktisk  medieoppgave med rapport på 1000 ord (+ /- 15 prosent).

 Den praktiske oppgaven gis rammer ut fra hvilket medium studenten velger (eller har erfaring fra). Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Deler av pensum på engelsk og svensk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Pensum

Pensum JO 222 (Cirka 980 sider).

 • Lippe. Gerd von der (2010): Et kritisk blikk på sportsjournalistikk, Kristiansand: IJforlaget (390 sider)
 • Loland, Sigmund (2013) Idrett og samfunn. Oslo: Gyldendal undervisning. 280 sider
 • Liv Iren Hognestad (2015) Hjemme, gjemme, uavgjort i Eide, Elisabeth og Kristin Skare Orgeret (red.): Etter beste kjønn. Kjønnsperspektiver på medier og journalistikk. Universitetsforlaget.
 • Kompendium (320 sider):
  • Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget. (Kap 6, 7 og 8). 95 sider.
  • Helland, Knut (2003): Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 1-7). 146 sider
  • Solberg, Harry Arne og Hanstad, Dag Vidar; Steen-Johnsen, Kari (2009)The Challenges of Producing Popular Sports Contests: A Comparative Study of Biathlon and Cross-Country Skiing I Academic journal article from International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol. 10, No. 2. 21 sider.
  • Hanstad, D. V. & Skille, E. Å. (2010). Idrett og media i olympiske leker: En studie av journalisters syn på samarbeidet med den norske OL-troppen under vinterlekene i Vancouver 2010. Norsk medietidsskrift, 17(4) 348-363. 16 sider
  • Kjenner, Gunnar-Martin red. (2004) Idrett og Juss (kap. 4 og 5) Oslo: Universitetsforlaget. 43 sider
« Tilbake