3JO211 Journalistikk og livssyn (Vår 2018)

Navn Journalistikk og livssyn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 15 studiepoeng i praktisk journalistikk, for eksempel JO109, eller tilsvarende praktisk erfaring som journalist.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Har grunnleggende kunnskap om aktuelle livssyn,
  • Har grunnleggende kunnskap om hvordan mediene presenterer livssyn

Ferdigheter

Studenten

  • Kan lage journalistikk om livssyn
  • Kan identifisere, analysere og kritisere livssyn

Generell kompetanse

Studenten

  •  Kan reflektere kritisk i møte med det postmoderne livssyns- og mediemangfoldet

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i det postmoderne medie- og livssynsmangfoldet. Dette utfordrer journalistikken både når det gjelder behovet for kunnskap og forståelse, og i spørsmål om sannhet og objektivitet. Emnet tar utgangspunkt i at alle mennesker har et livssyn, og at det å forstå eget og andres ståsted er viktig for journalisten. Innholdet er organisert i to hoveddeler:

Livssyn og journalistikk
Denne delen setter søkelys på hvordan nyhetsmediene dekker livssyn som tema og gir en innføring i livssynsjournalistikk.

Livssyn, analyse og kritikk
Her gis en innføring i livssynsbegrepet og i analyse av livssyn. Aktuelle livssyn presenteres og drøftes. Det legges slik til rette for et kritisk møte med det postmoderne livssynsmangfoldet, ikke minst med populærkulturelle eksempler.

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning med vekt på forelesninger, gruppeoppgaver og seminarer. I tillegg benyttes selvstudium og individuelt praktisk journalistisk arbeid.

Evaluering

Emnet blir evaluert i den årlige studentevalueringen før sommeren. Det er også mulig å komme med tilbakemeldinger til emneansvarlig underveis

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatte frister for at studenten skal ha rett til å avlegge eksamen  i emnet:

  •   Arbeidsoppgave - presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning

Arbeidsoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere skriftlig arbeidsoppgave én gang i samme semester.

Eksamen og vurdering

  • Praktisk, journalistisk prosjekt (teller 40 prosent av karakteren) og
  • Digital, skriftlig skoleeksamen, 4 timer (teller 60 prosent av karakteren).                             

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengsreduksjon

 Studiet overlapper fem studiepoeng for hvert av emnene JO103 Medier, etikk og livssyn I, JO203 Medier, etikk og livssyn II og KL101 Kommunikasjon og livssyn:
Innføring.

Pensum

Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt noen endringer i pensumlittertatur før studiestart v-18

Totalt ca. 800 sider.

Livssyn og journalistikk (350 s.)

Dahlstrøm, Hilde Kristin: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm, 2015 (200 s.)

¤ Ekström, Mats og Stig Arne Nohrstedt: Journalistikens etiska problem. (Stockholm: Rabén Prisma/Svenska Journalistförbundet, 1996), kapittel 9, side 256–279 (23 s.).

¤ Hjarvard, Stig 2008. The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change, Northern Lights 6: 9-26. (17s.)

¤ Lövheim, Mia og Knut Lundby (2013): Mediated religion across time and space. A case study of Norwegian newspapers. Nordic Journal of Religion and Society No. 1, 2013, volume 26: Religion and Media in the Nordic countries. (s.25-44), (20 s.)

¤ Løvland, Anne og Pål Repstad: «Å jul med din leder – Religion i norske avisledere julaften» i Norsk Medietidsskrift 03/2014 (s. 226-245) (20 s.)

¤ Shah, Timothy Samuel og Monica Duffy: “God Is Winning: Religion in Global Politics” i  Marshall, Paul og Lela Gilbert, Roberta Green-Ahmanson: Blind Spot: When Journalists Don't Get Religion (Oxford/New York: Oxford University Press, 2008) Kap.1 s.11-30, (19 s.).

Nettressurser (50 s.)
* International Association of Religion Journalists (IARJ), http://www.theiarj.org/
* Internasjonal database med statistikk og forsking, http://www.thearda.com/
* Religion Newswriters Association, http://www.religionlink.com/

Livssynsanalyse og -kritikk (422 s.)
¤ Beckwith, Francis J. og Gregory Koukl: Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air (Grand Rapids, MI, Baker Books, 1998, 2005) s.61-71 Chapter 7: «Relativism’s Seven Fatal Flaws» (10 s.).

¤ Cook, David: Tro på avveier (Oslo: Lunde forlag, 1999) kapittel 2, s. 18-52 (34 s.)

¤ Dahle, Lars: “Twelve Questions to consider When Watching the News” online artikkel på nå http://engagingmedia.info/twelve-questions-to-consider-when-watching-the-news/. (1 s.)

¤ Dahle, Margunn Serigstad: Film, livssyn og livstolkning i Manus for livet (Oslo: IKO-Forlaget 2010) s. 44-67 (20 s.)

Sire, James W.: The universe next door: A basic worldview catalog. (Downers Grove og Nottingham: Inter-Varsity Press, 2009; 5. utg.) (277 s.)

¤ Wilkens, Steve og Mark L. Sanford: Hidden Worldviews: Eight Cultural Stories That Shape Our Lives (Downers Grove, Ill: IVP, 2009) s.11-26  og 44-60 (30 s.)

Selvvalgt eksempel på livssynskritikk i mediene (50s.), for eksempel:
* R. Dawkins: The Root of All Evil (https://www.youtube.com/watch?v=8nAos1M-_Ts)
* The unbelievers (http://anuggrah.bigmoviez.net/play.php?movie=2636522)
* John Lennox og Dawkins-debatt (https://www.youtube.com/watch?v=VBbBenCTTwE)

* De syv dødssyndene (Kristoffer Schau, TV2 Sumo)
* Hva er Guds ord; Bibelen eller Koranen? Debatt mellom Jay Smith og Dr. Shabir Ally (https://www.youtube.com/watch?v=fWHV9VnOJtc)
* Alister McGrath: «Why God won`t go Away»: Kritikk av nyateismen og Dawkins (https://www.youtube.com/watch?v=creNs9-Ui6A)

Litteratur merket ¤ finnes i kompendium.

« Tilbake