3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (Vår 2018)

Navn Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimelkollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

3KL212 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: 3KL101, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har god innsikt i sentrale kommunikasjonsteoriers faglige og verdimessige forutsetninger
 • har god kjennskap til ulike tilnærmingsmåter for livssynsanalyse av medietekster
 • har god forståelse for argumentasjon i kristen apologetikk

Ferdigheter

 • kan vurdere sentrale kommunikasjonsteoriers verdimessige forutsetninger ut fra et kristent livssynsperspektiv
 • kan bruke livssynsteori som utgangspunkt for tekstanalyse av medietekster generelt og filmtekster spesielt
 • kan analysere og vurdere argumenter, og formulere holdbare argumenter

Kompetanse

 • har respekt for kommunikasjonsprosesser
 • har bevissthet om egne og andres livssynsmessige forutsetninger
 • viser respekt for argumentasjon og dialog

Innhold

3KL212-1 Kommunikasjonsteori og livssyn

Denne delen viderefører kommunikasjonsteori som tema fra 3KL101-1, med fokus på en drøfting av ulike aktuelle teorier og tilnærmingsmåter ut fra et kristent livssynsperspektiv.

3KL212-2 Praktisk livssynsanalyse og formidling

Denne delen viderefører livssynsanalyse som tema fra 3KL101-2, med vekt på livssynsteori som perspektiv i tekstanalyse. Bruken av relevant analyseverktøy – som gir mulighet til å kunne beskrive livssynsfenomen i en gitt kontekst på en saksvarende, empatisk og kritisk måte – står sentralt. Fokus rettes særlig mot et utvalg aktuelle filmer.

3KL212-3 Argumentasjon i kristen apologetikk

Denne delen viderefører apologetikk som tema fra 3KL101-4 og 3KL211-1, med fokus på bruken av argumentasjon i kristen apologetikk. Delemnet løfter fram argumentasjonens idealer og begrensninger.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL212 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte
forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom
forelesninger og seminarer.

Arbeidet med to innleveringsoppgaver (à 1500 ord (pluss minus 15 %)) under veiledning av faglærer, utgjør en sentral del av læringsprosessen i emnet -
sammen med forberedelse og gjennomføring av muntlig formidlingsoppgave.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent  innen fastsatt frist for å få lov å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Godkjent muntlig formidlingsoppgave

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL212 består av to innleveringsoppgaver á 1500 ord (pluss/minus 15 prosent).

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk.

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

NB! Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt noen endringer i pensumlitteratur før studiestart 2017-18

3KL212-1 Kommunikasjonsteori og livssyn

Pensum (173 s.)

 • Dahle, Lars: ”Vidvinkelperspektiv på medie- og kultursituasjonen”, i Innsyn Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt, nr. 2, 2002, s. 11-16 (6 s.).
 • Dahle, Lars: “Formidling, fellesskap og forankring – om kristen medieforkynnelse som kommunikasjon”, i Innsyn – tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt, nr. 2, 2003, , s. 54-58 (5 s.).
 • Schultze, Quentin: Communicating for life: Christian stewardship in community and media. (Grand Rapids: Baker Book House, 2000) (162 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Fiske, John: Kommunikationsteorier. En Introduktion. (Stockholm: Wahlström & Widstand, 1997).
        

3KL212-2 Praktisk livssynsanalyse og formidling

Pensum (363 s.)

 • Dahle, Margunn Serigstad: På sporet av livssyn. Utvikling og utprøving av eit analyseverktøy – med ungdom som case. (Bergen: Norsk Lærerakademi, 2002) (Kap. 1, 2, 4 og 5. 100 s.).
 • Hiebert, Paul G.: “The flaw of the excluded middle”, i Missiology 1982, nr. 10, s. 35-47 (12 s.).
 • Redse, Arne: Mennesket i Guds verden. Kristen tro og livstolkning. (Bergen: Fagbokforlaget, 1999) s. 16-22 og 25-30 (13 s.).
 • Watkins, Tony: Focus: The Art and Soul of  Cinema. (Carlisle: Damaris Publishing/Authentic Media, 2007) (208 s.)

eller

 • Johnston, Robert K.: Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue [Engaging Culture Series] (Grand Rapids: Baker Academic, 2006; 2nd ed.) 270 s.
 • Et utvalg populærkulturelle uttrykk, med vekt på filmer, tilsvarende ca. 30 s.

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Couch, Steve (red.): Matrix Revelations. A thinking fan’s guide to the Matrix trilogy. (Southampton: Damaris Publishing, 2003).
 • Godawa, Brian: Hollywood worldviews: Watching films with wisdom and discernment. (Downer’s Grove: InterVarsity Press, 2002)
 • Sire, James W.: How to read slowly: A Christian guide to reading with the mind. (Downers Grove: InterVarsity Press, 1978).
 • Sire, James W.: Václav Havel: The intellectual conscience of international politics. An introduction, appreciation & critique (Downer's Grove: InterVarsity Press, 2001).
 • Aadnanes, Per M.: Det nye tusenårsriket. New Age som livssyn. Acta Humaniora 20 (Oslo: Universitetsforlaget, 1997).

3KL212-3 Argumentasjon i kristen apologetikk

Pensum (263 s.)

 • Cook, David: “ Logic” i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s 404-406 (3 s.) .
 • Ciocchi, D.M.: “Contradiction and non-contradiction” i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. (176-179) (5 s.).
 • Sire, James: Why Good Arguments often Fail: Making a More Persuasive Case for Christ (InterVarsity Press, Leicester 2006) s.15-155 (140 s)
 • Sire, James: A Little Primer on Humble Apologetics. (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2006). (111 s.).
 • Wood, W.J.: “Epistemology” i i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. 237-241 (4 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Brooks, Ronald M og Norman L. Geisler: Come, Let Us Reason. An Introduction to Logical Thinking. (Grand Rapids: Baker, 1990)
« Tilbake