3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn (Vår 2018)

Navn Pluralisme, identitet og kristent livssyn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

3KL213 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: 3KL101 eller tilsvarende.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne 3KL213A skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier om personlig identitet i historisk og samtidig perspektiv
 • har kjennskap til aktuelle teorier om kjønn, seksualitet og identitet
 • har forståelse for populærkulturens betydning i relasjon til opplevelse og forståelse av personlig identitet
 • har kjennskap til ulike tilnærminger til identitetsspørsmålet innen et kristent livssynsperspektiv

Ferdigheter

 • kan analysere sentrale teorier om kjønn, seksualitet og identitet
 • har bevissthet om populærkulturens betydning for personlig identitet
 • kan analysere ulike tilnærminger til identitetsspørsmålet innen et kristent livssynsperspektiv
 • kan vurdere teorier om personlig identitet ut fra et kristent livssynsperspektiv

Kompetanse

 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom synet på personlig identitet og spørsmål om kjønn og seksualitet
 • kan reflektere selvstendig over forholdet mellom personlig identitet og kristent livssyn
 • har integritet i møte med identitetsspørsmålet

Etter gjennomført og bestått emne 3KL213B skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale syn på Jesus i ulike livssyn og deres grunnlag
 • har grunnleggende kunnskap om Bibelens Jesusbilde og dets grunnlag

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for og analysere Jesusbilder i ulike livssyn
 • kan analysere Jesusbilder ulike livssyn i relasjon til livssynet som helhet
 • kan vurdere ulike Jesusbilder ut fra et kristent livssynsperspektiv

Kompetanse

 • har bevissthet om sammenhengen mellom synet på Jesu identitet og det bakenforliggende livssynet
 • kan utvise integritet og forståelse i møte med jesusbilder i ulike livssyn

Innhold

Emnet har to alternative varianter:

3KL213A Personlig identitet i en postmoderne kultur (10 stp)

Denne emnevarianten tar utgangspunkt i behovet for å gjennomtenke den menneskelige identitetsbygging i en postmoderne kultur. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på hvordan kristen tro og andre aktuelle livssyn kan ha betydning for dekonstruksjon og rekonstruksjon av egen identitet. Fokus rettes mot kjønnsidentitet som aktuelt case.

3KL213B Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn (10stp)

Denne emnevarianten tar utgangspunkt i sentrale Jesusbilder i vår tid. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn. Fokus rettes mot ulike aktuelle jesusbilder og hvordan disse forholder seg til aktuell jesusforskning, til Bibelens jesusbilde og til ulike livssynperspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL213 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

For fjernstudenter vil den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom forelesninger og seminarer.

Skriving av bokrapport inngår som arbeidsmåte.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning

b) Godkjent bokrapport (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet rapport.)

Eksamen og vurdering

Vurderingen i3 KL213 består av muntlig eksamen.

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk.
Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk.

Pensum

NB! Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt noen endringer i pensumlitteratur før studiestart 2017-18

3KL213A Personlig identitet i en postmoderne kultur 

Pensum.  (749 sider) 

 • Engedal, Leif Gunnar: ”Identitet og kontekst – momenter til et mentalitetshistorisk perspektiv” (utdrag fra Ecce homo, Oslo, 1999) (7 s.).
 • Harrisson, Glynn: The Big Ego Trip Finding true significance in a culture of self-esteem. (Leicester: Inter-Varsity Press 2013) (220 s)
 • James, Sharon: ”Are there essential differences between the sexes? A review article”, i Themelios Vol. 26 No.3, s. 51-63 (13 s.).
 • Keyes, Dick: Beyond identity: Finding your way in the image and  character of God. (Carlisle: Paternoster Press, 1998) (259 s.).
 • Mühleisen, Wencke: Kjønn og sex på TV. Norske medier i postfeminismens tid. (Oslo: Universitetsforlaget, 2003) (utvalg, ca. 200 s.).
 • *Mühleisen, Wencke, Røthing, Åse, Svendsen, Stine Helena: "Norske seksualiteter – en innledning" i Mühleisen, Wencke mfl. (red): Norske seksualiteter, 2009. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s. 11-34. (24 s).
 • Winter, Jacob: “Skabt eller konstrueret”, i Andersen, Eva (red.): Kön til debat: ni essays om kön, identitet og selvforståelse. (København: Credo Forlag, 2002) (26s.).

3KL213B Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn

Pensum (710 s.)

 • Copan, Paul (red.): Will the real Jesus please stand up? – A debate between William Lane Craig and John Dominic  Crossan. (Grand Rapids: Baker, 1998) (170 s.).
 • Hinderaker, Bjørn (red.) Jesus-bilder i aktuelle ikke-kristne livssyn – et  kompendium med originaltekster. (Kristiansand: Mediehøgskolen Gimlekollen, 2004) (200 s.).
 • McGrath, Alister E.: “The Significance of Jesus”, i An introduction to Christianity. (Oxford: Blackwell, 1997) s. 108-144 (36 s.).
 • Romarheim. Arild: Kristus i Vannmannens tegn. Nyreligiøse oppfatninger av Jesu Kristus. (Oslo: Credo Forlag, 1994) s. 25-140 ( 115 s.).
 • Skarsaune, Oskar: Den ukjente Jesus. Nye kilder til hvem Jesus virkelig var? (Oslo: Avenir 2005) s. 7-58 og 110-247 (189 s.).
« Tilbake