3IK111 Det flerkulturelle Norge (Vår 2018)

Navn Det flerkulturelle Norge
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Nivå

Bachelor

Innledning

Undervisnings-semester: Vår  
Studenter som tidligere har fullført 3IK101 og 3IK102 kan gjennomføre emnet i  høstsemesteret. Det tilbys ikke ordinære forelesninger i emnet på høstsemesteret.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:


Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme og inkludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger i flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive og forklare forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle, både muntlig og skriftlig, relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt
samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det forelesninger, ukentlige seminar og kollokviediskusjoner, filmvisning, nettleksjoner og ekskursjoner (i
kristiansandsområdet). Organiseringen av 3IK111 innebærer at emnet kan tas både som lokalstudium og fjernstudium.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i It’s Learning).

 

Avsluttende vurdering

 • Fire timers skriftlig skoleeksamen. Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler: Åpen bok (se retningslinjer i It’s Learning)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlapper IKF116NO og 3IK201 med 10 studiepoeng.

Pensum

Med forbehold om endringer

Antall sider: ca. 750

Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger som elektronisk kompendium.

¤ Bangstad, Sindre: "Multikulturalismen og dens kritikere" i Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturell praksiser – Artikler om norsk minoritetspolitikk (Oslo: Abstrakt Forlag, 2011)s. 21-46 (25 s.).

¤ Barth, Fredrik: Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess (Oslo: Universitetsforlaget, 1993), s. 174-198 (19 s).

¤ Eriksen, Thomas Hylland: Samfunn (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), s. 69-108 (38 s)

Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse (Oslo: Universitetsforlaget, 2017), (272 s)

¤Kaya, Mehmed S.: ”Innvandring og integrering – utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre” i Kaya, Medmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.): Integrasjon og mangfold – Utfordringer for sosialarbeideren (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010) s. 50-97 (48 s.)

¤ Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. (Oslo: Pax, 2003) s. 137-186 (50 s)

Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering (Oslo: Pax, 2008) (293 s)

Rosvold, M. og Bielenberg, N. (2012) Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. HL-senterets temahefte nr. 14. Oslo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Tilgjengelig online: http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/rosvoll-bielenberg-antisiganisme.html, s. 5-54 (47 s.)

¤ Skorgen, Torgeir: Rasenes oppfinnelse (Oslo: Spartacus), s. 236-253 (18 s).

« Tilbake