3IKF216 Globalisering, religion og politikk (Vår 2018)

Navn 3IKF216 Globalisering, politikk og religion
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper er 3IK101 Grunnleggende teori og 3IK113 Interkulturell kommunikasjon – teoretiske perspektiver eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • Har bred kunnskap om sentrale teorier om forholdet mellom globalisering og politikk og mellom globalisering og religion
 • Kjenner til aktuell forskning rundt disse temaene
 • Kjenner til viktige historiske hendelser og hvordan disse kan knyttes til globaliseringens konsekvenser for politikk og religion
 • Har kunnskap om viktige politiske og religiøse konsekvenser av globaliseringen
 • Kjenner til sentrale problemstillinger innenfor globalt samarbeid, utvikling og konflikthåndtering

Ferdigheter
Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning om forholdet mellom globalisering og politikk og globalisering og religion
 • kan diskutere religiøse og politiske spørsmål på bakgrunn av sentral teori og sentrale teoretikere innen feltet
 • kan analysere og vurdere aktuelle hendelser på bakgrunn av tilegnet kunnskap, samt bidra aktivt med kunnskap om globale politiske og religiøse spørsmål

Innhold

Emnet er delt inn i to delemner:

3IKF216-1 Globalisering og politikk
Her gis en innføring i globaliseringens konsekvenser for politikken. Det blir lagt vekt på utviklings- og fattigdomsspørsmål, samt globale konflikter.

3IKF216-2 Globalisering og religion
Det gis innføring i globaliseringens konsekvenser for religion og religiøse spørsmål. Det blir lagt vekt på aktuelle eksempler på interreligiøse konflikter.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjonsseminar, nettleksjoner og selvstudium.

arbeidsomfang 250 timer.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3IKF216 består av en tre dagers hjemmeeksamen på 3000 ord, +/- 15 prosent.

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

Studiepoeng-reduksjon:

Emnet overlapper 3IK206 og 3IK207 med fem studiepoeng.

Relevans i studieprogrammet

Emnet er en videreføring av 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori og 3IK113 Intekulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver. Emnet har et spesielt fokus på å anvende et globaliseringsperspektiv på politiske og religiøse spørsmål.

Pensum

Med forbehold om endringer

Antall sider (690 s.)
Pensumlitteratur merket med ¤ finnes i digital kompendium

1) 3IKF216-1 Globalisering og politikk (457 s.)

 • Ha-Joon Chang. Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective. (New York: Anthem Press 2003), (140 sider)
 • Barber, Benjamin.  Jihad vs McWorld. (New York: Ballantine Books 1995). (300 sider)
 • ¤ Eriksen, Thomas H.: “Ytringsfrihet og globalisering. Karikaturstriden og kosmopolitiske verdier” I Eriksen, Thomas H. og Aren J. Vetlesen (red.): Frihet (Oslo: Universitetsforlaget 2007), s. 175-198 (24 s.)
 • ¤ Huntington, Samuel P.: “The Clash of Civilizations?” i Lechner, Frank and John Boli (eds.): The Globalization Reader (Oxford: Blackwell, 2000) (7 s.)
 • ¤ Sen, Amartya: ”Hvordan dømme globaliseringen” i Klyve, Kristoffer Ringnes et. al. (red.): Kampen for en stemme: globalisering sett fra sør (Oslo: Solidaritet forlag, 2002) s. 14-23 (10 s)

 

2) 3IKF216-2 Globalisering og religion (233 s)

 • ¤ Brekke, Thorkild: “Religious nationalism in contemporary Norway” i Stålsett, Sturla J. og Oddbjørn Leirvik (red.), The power of faiths in global politics. (Oslo: Novus press 2004), s. 117-126 (9 s.)
 • Levitt, Peggy.  God Needs No Passport. New York: The New Press 2007. (200 s.)
 • ¤ Jacobsen, C. (2005). The quest for authenticity: islamization amongst Muslim youth in Norway. European Muslims and the secular state, (Aldershot, UK: Ashgate 2005),155-168 (13 s)
 • ¤ Stålsett, Sturla: “Religion and globalization”, i Sturla J. Stålsett og Oddbjørn Leirvik (red.) The power of faiths in global politics. (Oslo: Novus Press 2004), s. 9-20 (11 s.)
« Tilbake