IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse (Vår 2018)

Navn IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått årsstudiet i interkulturell forståelse, interkulturell kommunikasjon, kristendomskunnskap, pedagogikk eller tilsvarende.

Nivå

Bachelornivå, mellomnivå

Innledning

Emnet bygger videre på interkulturell forståelse på grunnivå og har en flerfaglig teoretisk tilnærming med vekt på kultur- og religionsforståelse.  Formålet med emnet er at studentene skal tilegne seg en grundig forståelse av "verdensbilder" for å kunne identifisere og reflektere over hvordan grunnleggende oppfatninger av virkeligheten former de samfunn vi lever i.

 

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:

  • kunnskap om begrepet "verdensbilde", dets opprinnelse og historisk utvikling
  • bred kunnskap om forholdet mellom kultur og virkelighetsforståelse
  • bred kunnskap om forholdet mellom religion og virkelighetsforståelse

Ferdighet

Studenten kan

  • anvende virkelighetsforståelse til å analysere underliggende aspekt ved den kulturelle og religiøse utvikling i Europa
  • drøfte hvordan virkelighetsforståelsen påvirker og påvirkes av den kulturelle og religiøse oppfatning

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap om hvordan virkelighetsforståelsen, de dype aspekt ved kultur og religion påvirker dagens samfunn
  • kan analysere kulturelle og religiøse sider ved samfunnet på bakgrunn av en tilegnet forståelse av hvordan de ofte ubevisste eller selvfølgeliggjorte deler av våre væremåter og oppfatninger er styrende for kulturelle og religiøse utrykk

Innhold

Emnet har en flerfaglig forankring basert på interkulturell forståelse med vekt på antropologi, religionsvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Emnet bygger også i noen grad på elementer innenfor filosofi og vestlig idéhistorie.

Ved å forstå hvordan ulike tidsepoker i Europa har gitt forskjellige premisser for hvordan man oppfatter virkeligheten, vil studentene kunne identifisere og drøfte hvordan slike grunnleggende forståelser av virkeligheten er med og former både kulturelle og religiøse væremåter og oppfatninger. Disse tidsepokenes premisser for virkelighetsforståelse er i større eller mindre grad fortsatt med på å forme dagens samfunn, som har beveget seg fra å være monokulturelt / monoreligiøst til en stigende grad av mangfold. Også i dagens mangfold er det noen virkelighetsforståelser som er dominerende. Dette er en underliggende spenning i den kulturelle og religiøse utvikling som man får en større forståelse av gjennom å tilegne seg kunnskap om virkelighetsforståelsens rolle i utforming av kultur og religion

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Evaluering

Årlige lærer- og studentevalueringer.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

5 timers skriftlig prøve under eksamensvilkår. Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Emnet kan gis på engelsk hvis engelskspråklige Erasmus studenter melder seg opp i faget

Pensum

NB! Med forbehold om endringer

 Pensumlitteraturen er på ca. 780 sider. NB! Litteratur merket med * foreligger som kompendium og kan kjøpes på NLA.

 

Hiebert, P.G (2008). Transforming Worldveiws: An Anthropological Understanding of How People Change. Grand Rapids: Baker Academic.. s. 13-104; 211-277 (167s).

Naugle, D. K. (2002). Worldview - The History of a Concept. Cambridge, U.K., William B. Eerdmans Publishing: s. 55-107; 187-249 . (111s).

Sire, J. W. (2009). The Universe Next Door - A basic Worldview Catalogue (5. Utg). Downers Grove, IL: Inter Varsity Press. (285s).

Sire, J.W. (2004). Naming the Elephant – Worldview as a concept. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press s 23-50; 107-136. (56s).

*Strand, S.E. (2012). Verdensbilde - en nøkkel til kultur og religionsforståelse. Upublisert, (160s)

 

« Tilbake