REL110 Bibelen (Høst 2017)

Navn REL110 Bibelen
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested
 • NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

 

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnleggende kjennskap til noen sentrale bibeltekster fra Det gamle- og Det nye testamente
 • kunnskap om gammel- og nytestamentlige skrifters litteraturformer (litterære sjangre)
 • kunnskap om bibeltekstenes bakgrunn og tilblivelse
 • kunnskap om hovedtrekkene i GTs og NTs tekst- og kanonhistorie
 • kunnskap om Bibelens tidshistoriske kontekst
 • kunnskap om spørsmål knyttet til forholdet mellom GT og NT og mellom den jødiske og den kristne Bibelen, og til spørsmål knyttet til bibelsyn
 • kjennskap til ulike former for bruk av bibeltekster i kunst og kultur i noen utvalgte perioder
 • kjennskap til kultisk bruk av bibeltekster

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over tekstenes betydning i lys av deres historiske kontekst
 • reflektereover bruk av bibeltekster i ulike kontekster
 • anvende tekstene og aktualisere dem inn i en skolekontekst
 • formulere og drøfte viktige  spørsmål knyttet til forholdet mellom de to testamentene
 • reflektere over og drøfte tekstenes virkningshistorie

Generell kompetanse

Studenten har

 • kvalifikasjoner til presentasjon og utveksling av synspunkter om sentralt bibelsk fagstoff
 • grunnleggende forståelse for Bibelens kulturelle betydning i samfunnet

 

Innhold

REL110 er et emne som gir en grunnleggende innføring i Bibelen. Det gir innføring i utvalgte bibeltekster med fokus på tekstenes innhold, bakgrunn, sjanger og virkningshistorie. Det gis en grunnleggende innføring i bruk av Bibelen i kunst og kultur.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og oppgaveskriving.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende vurdering skal studenten levere inn og få godkjent en oppgave (1500-2000 ord). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med KRLE110
 •   7 stp. overlapp med KRLE101, KRLE101A, KRLE111, TEOL110
 •   6 stp. overlapp med PTL101 og PTL112

Pensum

Med forbehold om endringer

A. Bibeltekst:

Følgende bibeltekster:

 • GT: 1 Mosebok 1-9; 12-22; 28; 2 Mosebok 1-15; 19-24; 5 Mosebok 1-7; 12; 31; 34; 2 Samuelsbok 5-7; 1 Kongebok 1-8; Salme 1; 2; 8; 22-24; 73; 78; 139; Salomos Ordspråk 8; Job 1-7; 28; 42; Jesaja 1-11; 40; 53. Hosea 1-3.
 • NT: Matteusevangeliet, Apostelgjerningene, Romerbrevet, 1 Peters brev.

B. Innledningsstoff:

GT:

Enten

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det  Norske Bibelselskap, s. 17-31; 67-175.

 Eller

 • Hagelia, H. (2017) Hvordan lese Det gamle testamentet? Cappelen Damm , s. 16, 20-24, 44-92, 101-116, 137-185, 204-209, 242-269, 274-283, 298-305.

Eller

 • Tobiassen, T. (3. utg. 2004). Les og fortell! Oslo: Gyldendal akademiske, s. 13-22; 31-39; 43-162; 165-187. (Utsolgt fra forlaget.)

NT:

 • Hjort, B.G. (2003). Det Nye Testamentes omverden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 21-22; 59-120; 276-316.
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 32-50; 184-193; 211-222; 245-262; 264-292; 353-357; 368-369.


C. Bruk og forståelse

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 51-64; 385-470.
 • Utvalg av tekster på om lag 70 sider valgt av faglærerne.

*Varhaug, J. (2008). «Den formkritiske bibelforskning hundre år etter». Tidsskriftfor Teologi og Kirke 79/3-4, s. 213-233. www.idunn.no/ts/ttk/2008/03/den_formkritiske_bibelforskning_hundre_ar_etter

* Torleif Elgvin, “Hvordan lese gammeltestamentlige tekster,” Theofilos 7 (2015): 76-87.

* — > tilgjengelig på Itslearning

« Tilbake