RELPED110 Relasjonsledelse (Høst 2017)

Navn RELPED110 Relasjonsledelse
Studiepoeng 10
Kan brukes som videreutdanning på Kristendom
Undervisningssemester Høst
Studiested
 • NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen
 • NLA Høgskolen – Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse
(Tilbys som emne for deltidsstudenter)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • kan gjøre rede for konkrete og aktuelle lederutfordringer i kirke og menighet
 • kjenner bibelske fortellinger som aktualiserer sentrale ledelsesspørsmål
 • kan relatere ulike menneskesyn til ulike ledelsesformer og ledelsesforståelser
 • kan forstå forholdet mellom selvledelse og teamledelse

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer
 • kan reflektere omkring egne forventinger til fremtidig tjeneste i kirke og samfunn
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, muligheter og kunnskaper og relevante lederutfordringer i fremtiden
 • kan reflektere over egen lederrolle og praksis som leder med utgangspunkt i personlige egenskaper og faglige forutsetninger og utvikle dette under veiledning med sikte på utøvelse av klokt lederskap

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i  samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske  utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) på deltid. Emnet gir en grunnleggende innføring i det å lede i relasjon til seg selv og andre på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egne verdier, samt viktige og formende selvbiografiske erfaringer. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglige forutsetninger for utøvelse av klokt lederskap i relasjon til den eller de en leder og blir ledet av. Særlig fokuseres sammenhengen mellom ulike menneskesyn, former for lederskap og utfordringer i den aktuelle situasjon. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent
 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Avsluttende vurdering

 • 4 timers skriftlig skoleeksamen. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest. Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med PTL101 og PTL113

Pensum

Med forbehold om endringer

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium.

 • Adair, J. (2001). The leadership of Jesus and its legacy today. Norwich: Canterbury Press.
 • Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse? Oslo: Universitetsforlaget.
 • *)Brunstad, P.O. (2005). «Behovet for anerkjennelse», i: Brunstad, P.O. & Evenshaug T. (red.), Å være voksen – i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 150-170.
 • *)Brunstad, P.O. (2007). «Faglig klokskap – mer enn kunnskap og ferdigheter». Pacem 10/2, s. 59-70.
 • Sjøvold, E. (2006). Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget.
« Tilbake