KME201 Kristologi i møte med vår tid (Høst 2017)

Navn KME201 Kristologi i møte med vår tid
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført KRLE110 og KRLE120 eller ha fullført REL110 (evt. TEOL110), REL120 og TEOL120 eller tilsvarende.

Nivå

Bachelor - mellomnivå

Innledning

I emnet studeres den kristne lære om Jesus Kristus (kristologien) tverrdisiplinært, med et bibelfaglig perspektiv, et teologihistorisk perspektiv og et systematisk-teologisk perspektiv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om

  • nytestamentlige ansatser til den kristologiske utvikling
  • utviklingen og bruken av Jesus-bilder fra oldkirken til moderne tid
  • dogmatiske hovedpunkter i kristologien
  • noen samtidige Jesus-bilder fra populærkulturen

Ferdigheter
Studenten kan

  • reflektere over de hermeneutiske prosessene involvert i formuleringen av en kristologi for vår tid med bruk av bibelfaglig og teologihistorisk materiale
  • diskutere og se relevansen av historiske og aktuelle kristne Jesus-bilder i møte med andre aktuelle Jesus-bilder
  • se sammenhengene mellom kristologien og andre sentrale teologiske problemstillinger

Generell kompetanse
Studenten kan

  • delta i den offentlige debatten om hvem Jesus var og hans samtidige relevans
  • arbeide tverrdisiplinært (bibelfaglig/historisk/systematisk) med teologiske problemstillinger

Innhold

Kristologien er læren om Jesus Kristus som sant menneske og sann Gud, nært knyttet til hans frelsesoppdrag. Kristustroen – med utgangspunkt i den gammeltestamentlige messiasforventning – vokste fram i Jesu disippelflokk og i urkirken, for etter hvert å bli læremessig utmyntet i oldkirkens og i reformasjonens bekjennelser. Allerede tidlig i denne prosessen utviklet det seg ulike Jesus-bilder. Etter hvert ble det strid om disse bildene idet noen av dem ble absoluttert på bekostning av andre. I kristologistudiet legges det vekt på å eksemplifisere kontroversielle Jesus-bilder. 

Studieemnet kristologi er tverrdidplinært. Det har en bibelfaglig (primært nytestamentlig, men med innslag av nytestamentlig og tidlig kristen utleggelse av Det gamle testamente) en teologihistorisk og en systematisk-teologisk del. Studiet er et fordypningsstudium i det kanskje mest sentrale emnet innen kristen teologi: Jesus Kristus er sentrum for den kristne tro, og læren om ham leverer premisser for behandlingen av en lang rekke andre viktige teologiske spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Fellesforelesninger, tverrdisiplinære seminarer med aktiv studentdeltagelse og filmvisning.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamensspråk: Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad

Pensum

Med forbehold om endringer

Titler merket *) vil foreligge i elektronisk kompendium

Athanasius av Alexandria (2014). Guds ord ble menneske. Red: Dagfinn Stærk. Oslo: Luther forlag.

Austad, T. (2012): Kristologi: En innføring. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget, s. 13-26; 60-106; 133-206.

*)Corley, K.E. & Webb, R.L. (ed.) (2004). Jesus and Mel Gibson's The Passion of the Christ. London – New York: Continuum, s. 118-159. 189-192.

*)Eriksson, L. (2. rev. oppl. 1994). Filipperbrevet. (Kommentar till Nya Testamentet 11.) Stockholm: EFS-Förlaget, s. 79-95.

*)France, R.T. (1993): «The Uniqueness of Christ». Evangelical Review of Theology 17, s. 33-52.

*)Jensen, O. J. (1988). En tolkning av Kristushymnen i Filipperbrevet (2,5-11) med utblikk til perikopens tolkningshistorie. Bergen: NLA.

*)Jensen, O. J. (1983). «Evangeliet om Jesus Kristus». Ung Teologi 16/2, s. 61-74.

Justnes, Å. & Beckmann, M. K. (2014). «Jesus fra Nikea: Tre merknader til Oskar Skarsaunes visdomskristologi». Teologisk Tidsskrift 3, s. 321-335. Tilgjengelig via Idunn.no

Justnes, Å. & Beckmann, M. K. (2014). «Respons til Oskar Skarsaune». Teologisk Tidsskrift 3, s. 342-344. Tilgjengelig via Idunn.no

*)Kronholm, T. (1992). «Nya testamentets tolkning av Gamla testamentet», i: André, G. & Kronholm, T. (red.), Visionärer, vismän och vi. Stockholm: Verbum, s. 147-170.

*)Sandnes, K.O. & Skarsaune, O. (2000 eller senere utgaver). Mannen som ble Messias. Oslo: NRK Undervisningsredaksjonen, s. 8-38; 134-136.

Schweitzer, D. (2010). Contemporary Christologies. A Fortress Introduction. Minneapolis: Fortress, s. 1-141.

Skarsaune, O. (1988 eller senere). Inkarnasjonen - myte eller faktum? Oslo: Lunde.

*)Skarsaune, O. (1994). «Den eldste kristne tolkning og bruk av Det gamle testamente». Ung Teologi 26/1, s. 13-24.

Skarsaune, O. (2014). «Noen kommentarer». Teologisk Tidsskrift 3, s. 336-341. Tilgjengelig via Idunn.no

*)Witherington, B. (1990). The Christology of Jesus. Minneapolis: Fortress, s. 179-277.

Aalen, S. (1986). «Jesu kristologiske selvbevissthet. Et utkast til ’jahvistisk kristologi’», i: Aalen, S., Gud i Kristus. Oslo: Universitetsforlaget, s. 41-58. Tilgjengelig
på NB digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/01b8abce1d4c0bf00d5dc01e6cc8b658.nbdigital?lang=no#0

Film: Gibson, M. (2004). The Passion of the Christ. 20th Century Fox.

« Tilbake