KME203 Kirke, stat og samfunn (Høst 2017)

Navn KME203 - Kirke, stat og samfunn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

KRLE101 eller KRLE110 og KRLE120 eller REL110 (evt.TEOL110), REL120 og TEOL120 eller tilsvarende.

Nivå

Bachelor - mellomnivå

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene skal ha inngående kunnskaper om

  • forholdet mellom kirke og stat i middelalderen
  • utviklingen av det norske statskirkesystem i hovedtrekk
  • sentrale kilder til forståelse av statskirkens situasjon og rettslige grunnlag gjennom tidene. Studentene skal kjenne disse tekstene i hovedtrekk og kunne gjøre rede for deres kirkehistoriske betydning
  • den nyere kirkelige og politiske debatt om kirkens plass i det moderne samfunn

Ferdigheter

Studentene skal kunne

  • bruke forskjellige kunnskapskilder fra fortid og samtid
  • finne frem til og analysere faglitteratur og kildemateriale i tråd med vitenskapelige krav
  • fremstille kunnskaper og innsikter i både muntlig og skriftlig form

Innhold

Dette er et kirkehistorisk studium som gir en oversikt over forholdet mellom kirke, stat og samfunn gjennom tidene, med vekt på Den norske kirkes historie fra middelalderen til vår egen tid. Både gjennom sitt lange historiske perspektiv og gjennom sin tematisering av dette forholdet i nyere tid, skal studiet gi hjelp til å orientere seg i den kirkelige situasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveseminar

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er todelt og består i en individuell skriftlig hjemmeoppgave og en muntlig prøve.

  • Oppgaveformuleringen for den skriftlige hjemmeoppgaven velges vanligvis fra en liste over godkjente oppgavetekster som er utarbeidet i samarbeid mellom faglærer og studentene. Faglærer godkjenner de endelige oppgavetekstene. Veiledning blir normalt gitt i tilknytning til et oppgaveseminar. Besvarelsens omfang skal være ca. 3000 ord. Oppgaven blir vurdert etter gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.
  • I samme semester som hjemmeoppgaven foreligger, skal kandidaten fremstille seg for en muntlig prøve i emnets pensum. Hjemmeoppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne fremstille seg til denne prøven.

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøvingen. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøvingen vurderes til ståkarakter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Med forbehold om endringer

Litteraturstudium

Litteratur merket med *) foreligger som elektronisk kompendium.

Middelalderen:
• *)Birkeli, F. (1980). «Biskop Grimkell og Hellig Olav». Tidsskrift for Teologi og Kirke 51, s. 109-130; 207-223.
• *)Gunnes, E. (1971). Kongens ære. Kongemakt og kirke i En tale mot biskopene. Oslo: Gyldendal, s. 24-49.

og enten
• *)Paasche, F. (1948). «Møtet mellom hedenskap og kristendom i Norden», i: Hedenskap og kristendom. Studier i norrøn middelalder. Oslo: Aschehoug, s. 13-23.

eller
Steinsland, G. (1995). «Hvordan ble hedendommen utfordret og påvirket av kristendommen?», i: Liden, H.E. (red.), Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-27.

Reformatorisk og etterreformatorisk tid:
• *)Jensen, O.J. (1994, upublisert manus). Kirketukten i Den Norske Kirke. En kommentar til bispemøtet 22.apr. 1994: Kirkebot og nattverd. (ca. 20 A4-s.)
• *)Jensen, O.J. (2009). «Fremmedartiklene 1569». Tidsskrift for Teologi og Kirke 80/4, s. 308-319.
• Oftestad, B.T (1998). Den norske statsreligion. Fra øvrighetskirke til demokratisk statskirke. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kildestudium (ca. 400 s.)

Følgende liste gir en oversikt over kildesamlingen, som omfatter det sentrale lovverk og andre viktige kilder som i særlig grad er egnet til å belyse studieenhetens hovedtema. Tekster merket med **) foreligger som kompendium. Noen av de anførte tekster studeres i utvalg (angitt i undervisningen og under faget i It’s learning) slik at det samlede pensum holdes innenfor den angitte ramme på 400 sider.

« Tilbake