P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid (Høst 2017)

Navn P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Høst
Studiested

Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Innledning

«Forventet læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • Har grunnleggende kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser 
 • Har kunnskap om og forståelse for enkle elementære statistiske analysemetoder
 • Har generell kunnskap om forskning og utviklingsarbeid?

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan lese FoU-rapporter med forståelse
 • Kan vurdere ulike forskningsmetoders egnethet i relasjon til pedagogiske problemstillinger
 • Kan drøfte aktuelle etiske problemstillinger i pedagogisk forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan vurdere ulike forskningsmetoders muligheter og begrensninger i pedagogisk forskning
 • Kan gjøre seg nytte av pedagogisk faglitteratur
 • Har forutsetninger for å delta i enkle pedagogiske utviklingsarbeid

Innhold

Sentrale temaområde vil være:

 • generelt om forsking og utviklingsarbeid
 • om en spørrende og utprøvende holdning, og om forskningen sine vilkår og avgrensinger
 • om hvor pålitelig, gyldig og allmenn forsking og utviklingsarbeid kan være
 • kilder og metoder for innsamling av informasjon
 • om bruk av skriftlige kilder
 • om observasjon, intervju og spørreskjema
 • deskriptiv statistikk
 • grafisk framstilling, middelverdi, spredning og korrelasjon
 • forskingsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesinger

Evaluering

Studentevaluering

Eksamens- og vurderingsordninger

Seks timers skriftlig prøve under eksamensvilkår.

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk (unntaksvis engelsk).

Eksamensspråk: norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Studiepoengsreduksjon

10 sp reduksjon mot P201 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid

Pensum

Med forbehold om endringer

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. (s. 1-32). Oslo: NESH. (32 s.) Finnes på: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

*Hammersley, M. (2009). Challenging relativism: The problem of assessment criteria. Quality Inquiry. 15, no. 1: 3-29 (27 s). 

Johannesen, A., Tufte, P. A. og Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (369 s.)

Kleven, T. A. (red)(2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Oslo: Unipub. (217 s.)

Krumsvik, R. (2014). Forskningsdesign og kvalitativ metode. Ei innføring. Bergen: Fagbokforlaget (176 s.)

*Smith, J.K. & Hodkinson, P. (2009). Challenging neorealism: A respons to Hammersley. Quality Inquiry  15, no. 1: s. 30-39 (10 s)

I tillegg vil det komme ca 100 sider som blir kunngjort ved semesterstart.

« Tilbake