P240 Innføring i allmenn pedagogikk (Vår 2018)

Navn P240 Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Vår
Studiested

Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P101-104 eller tilsvarende.

Innledning

«Forventet læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten har innsikt i karakteristiske trekk ved allmenn pedagogikk slik denne er fremstilt i pedagogisk teori i pensumlitteraturen.
 • Studenten har kunnskap om ulike syn på pedagogikk og pedagogisk forskning og praksis.
 • Studenten kjenner grunnleggende problemstillinger, begrep og fenomen som kan karakterisere oppdragelse, undervisning og danning.   
 • Studenten har innsikt i spørsmål og dilemma knyttet til den pedagogiske relasjonen (relasjonen mellom voksen og barn).

Ferdigheter

 • Studenten kan skjelne mellom ulike pedagogiske grunnlagsforståelser som kommer til uttrykk i pedagogisk praksis.

Generell kompetanse

 • Studenten kan drøfte allmenpedagogiske spørsmål i aktuell pedagogisk sammenheng.
 • Studenten viser en åpen og kritisk forståelse av spørsmålene som blir diskutert i pensumlitteraturen.
 • Studenten har tilegnet seg en nyansert pedagogisk forståelse av barn, barnets livsverden og verden omkring, og av de voksnes ansvar for å se og vurdere realiteter og muligheter.     

Innhold

 • Fokus på og drøfting av grunnleggende begreper, fenomener, interesser og forståelser knyttet til grunnleggende pedagogiske spørsmål innen allmenn pedagogikk.
 • Arbeid med fagtekster og skjønnlitteratur som har allmennpedagogisk relevans

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og diskusjonsseminarer, selvstudium og gruppearbeid.

Studenter og lærer(e) velger ut og studerer ett eller flere skjønnlitterære verk fra listen under og drøfter pedagogiske dilemma knyttet til verket i grupper og plenum.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Vurderingsuttrykk for avsluttende vurdering: Det gis gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk (unntaksvis engelsk).

Eksamensspråk: norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Pensum

Biesta, G. J.J. (2012). Giving teaching back to education. Responding to the disappearance of the teacher. Phenomenology & Practice, 6(2),   35-49. 14 sider. https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandpr/article/viewFile/19860/15386

14

Biesta. G.J.J. (2012). (red.). Making sense of education. Fifteen contemporary educational theorists in their own words. Dordrecht: Springer. 114 sider.

114

Biesta, G.J.J. (2013). Å snakke “pedagogikk” til “education”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 97(3), 172-184. 12 sider. Søk: Idunn

12

Bollnow, O.F. (1989). The pedagogical atmosphere. Phenomenology Pedagogy, 7, 5-76. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandp/issue/view/1059   71sider.

71

*Buber, M. (1926/2002). Education / Rede über das Erzieherische (R. G. Smith, overs.). I: R. G. Smith (red.), Between man and man (s. 98-122). London:   Routledge. 25 sider.

25

*Grue-Sørensen, K. (1975). Pædagogik. I: K. Grue-Sørensen (red.), Almen pædagogik: En håndbog i pædagogiske grundbegreber (s. 270-280). København: Gjellerup. 11 sider.

11

Hopmann, S. (2007). Restrained teaching: The common core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109-124. 16 sider. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/eerj.2007.6.2.109

16

*Langeveld, M. (1975). Personal help for children growing up. The W.B. Curry Lecture, University of Exeter on November 8 1974. 6 sider.

6

Mollenhauer, K. Glemte sammenhenger. Om kultur og oppdragelse. Oslo: Gyldendal. (S. Wivestad, overs.). Søk: Bokhylla.no

167

Oettingen, A.v.(2010). Almen pædagogik: Pædagogikkens grundlæggende spørgsmål. København: Gyldendal. 208 sider.

208

*Pedersen, C. H. (2011). Hvor normativ må   skolen være? Om det dilemma, at skolen på den ene side har et normativt   indhold og på den anden side skal respektere elevernes frihed og   selvstændighed. I: H. J. Kristensen, P. Fibæk Laursen og A. v. Oettingen   (red.), Gyldendals pædagogikhåndbog: Otte tilgange til pædagogik (s. 333-353). København: Gyldendal. 21 sider.

21

*Spiecker, B. (1984). The pedagogical relationship. Oxford Review of Education, 10(2), 203-209. 7 sider.

7

Sæverot, H. og Torgersen, G-E. (2012).  Pedagogikk er ikke et bindestreksfag. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 96(1), 70-75. 6 sider. Søk: Idunn

6

Sævi, T. (2013). Ingen pedagogikk uten en «tom» relasjon: Et fenomenologisk-eksistensielt bidrag. Norsk Pedagogisk  Tidsskrift,97(3), 236-247. 12 sider. Søk: Idunn

12

Tanggaard, L. & S. Brinkmann: Til forsvar for en uren pædagogik. Nordisk Pedagogik, Vol. 28, pp. 303–314  https://www.idunn.no/file/pdf/33192850/til forsvar for en uren pedagogik.pdf

12

*Taraldsen, E. (2013). En helhetlig dannelse - i balansepunktet mellom barnet som mål og barnet som funksjon. I: K. Steinsholt og M. Øksnes (red.), Danning i barnehagen: Perspektiver og   muligheter (s. 118-133). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. 17 sider.

17

Wivestad, S. M. (2013a). On becoming better human beings: Six stories to live by. Studies in Philosophy and Education, 32 (1), 55-71. Hentet fra SpringerLink hjemmeside: http://link.springer.com/article/10.1007/s11217-012-9321-8     

16

Wivestad, S. M. (2013b). Pedagogikkbegrepets historie: Hva bør være programmet for pedagogisk studium og forskning? Norsk Pedagogiske Tidsskrift, 97(3), 210-222. 12 sider. Søk: Idunn

12

Van Manen, M. (2012). The call of pedagogy as the call of contact. Phenomenology & Practice,6(2), 8-34. 26 sider. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandpr/article/view/19859/15385  

26

Skjønnlitteratur som studenter og lærer(e) velger sammen fra listen nedenfor. Denne litteraturen har samme status som fagtekstene, og er på lik linje grunnlag for skoleeksamen.

240

Et tillegg på ca. 50 sider blir kunngjort ved semesterstart.

50

Sum

1216

Skjønnlitterært pensum (valgmuligheter)

Ambjørnsen. I. (2009). Opp Oridongo. Oslo: Cappelen Damm. 271 s.

Augustin, A. (1961). Bekjennelser: Bok I-X. [Confessiones]. Oversatt og med

innledning av Oddmund Hjelde. Oslo: Aschehoug. 233 s.

Bernhard, T. (1996). Kjelleren: en unndragelse. Oversatt av Sverre Dahl. Oslo: Gyldendal. 118 s.

Bjørneboe, J. (2004). Jonas. Oslo: Pax Forlag. 302 s.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008051500074

Brecht, B. (1968). Kalenderhistorier: historier om herr Keuner. Oslo: Gyldendal. 133 s.

http://www.nb.no/nbsok/nb/d3516ed3606ba1019296698993b421c5.nbdigital?lang=no#0

Comenius, J. A. (1955). Verdsens labyrint og hjartans paradis. Oslo: Dreyer. 236 s.

Dennison, G. (1972). The lives of children: the story of the First Street School. Harmondsworth: Penguin   Books. 243 s.

Dickens, C. (2009). Hard times: for these times. Waiheke Island: Floating Press. 537 s.

SØK: EBSCO. Finnes også på norsk: Dickens, C. (1935). Hårde tider. Oslo: Nasjonalforl. 326 s. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110808017

Duun, O. (1982). Mennesket og maktene. Stabekk: Den Norske bokklubben. 201 s.

Enger, L. (2013).  Ned til elva. Oslo: Forlaget Press. 367   s.

Holberg, L. (1997). Niels Klims reise til den   underjordiske verden. Oslo: Aschehoug. 219 s.

Homer. (1943). Iliaden. Oslo: Tanum. 61 s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110706042

Homer. (2000). Odysseen. 7. utgave. Oslo: Gyldendal. 362 s.

Huxley, A. (1969). Vidunderlige nye verden. [Brave new world]. Oslo: Aschehoug. 196 s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051400056

Ibsen, H. (1969). Vildanden. 2. utg. Oslo: Gyldendal. 126 s.

Kafka, F. (2002). Brevet til faren. Oslo: Cappelen. 75. s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110200066

Kielland, A. L. (1999). Gift. Oslo: Gyldendal.  137   s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092504040

Knausgård, K. O. (2009). Min kamp: første bok. Oslo: Oktober. 434 s.

Knausgård, K. O. (2011). Min kamp: sjette bok. Oslo: Oktober. 1119 s.  

Kozol, J. (1995). Amazing grace:   the lives of children and the conscience of a nation.

New York: Crown. 286 s.

Kundera, M. (2006). Identitet.   Oslo: Cappelen. 135 s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008091504090

Makarenko, A. S. (1977). Vejen til livet: en fortælling om opdragelse. København: Tiden. 551 s.

Hansen, M. A. (1995). Løgneren. Oslo: Den norske bokklubben. 145. s.

Moritz, K. P. (2008). Anton Reiser: en psykologisk roman.Oslo: Bokvennen.   366 s.

Pestalozzi, J. H. (1970). Brevet fra Stanz. I: Myhre, R. (1970) Store   pedagoger i egne skrifter. Bind IV Idealisme og positivisme. Oslo:   Fabritius. S. 54-75. http://www.nb.no/nbsok/nb/a1354daab996f25e34a5a3be3950c1c2.nbdigital?lang=no#0  

Petterson,   P. (2008). Jeg forbanner tidens elv. Oslo: Oktober. 234 s.

Platon (1990). Sokrates’ forsvarstale. Platon; omsetjing og innleiing ved Anfinn   Stigen. 2. utg. Oslo: Samlaget. 63 s.

Potok, C. (1986). Davitas harpe. Oslo: Aschehoug. 306 s.

Skinner, B. F. (1976). Walden   Two. New York: Macmillan. 301 s.

Süskind, P. (1992). Historien om herr Sommer. Oslo: Aschehoug. 119 s.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014042406023  

Sæterbakken, S. (2011). Gjennom natten. Oslo: Cappelen Damm. 264 s.

Thoreau, H. D. (1999). Walden.  Oxford : Oxford University Press. 375 s. SØK: EBSCO

Vesaas, T. (1991). Det store spelet. Oslo: Aschehoug. 567 s.

Zusak, M. (2014). Boktyven. Oslo: Cappelen Damm. 539 s.

 

Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium i it's learning.

Med forbehold om endring

« Tilbake