P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk (Høst 2017)

Navn P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
Studiepoeng 15
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Høst
Studiested

Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære. Pedagogisk psykologi. Pedagogisk sosiologi og historie
(40stp) eller tilsvarande.

Nivå

Bachelor

Innledning

Studiet gir 15 studiepoeng i pedagogikk med vekt på forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak.
Med dette som utgangspunkt gir emnet en grunnleggende innføring i noen utvalgte spesialpedagogiske tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om utviklingen av en skole for alle.
 • har kunnskap om spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål.
 • har kunnskap om juridiske rettigheter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • har kunnskap om faglige og etiske spørsmål knyttet til spesialundervisning for barn og unge og forståelse av sentrale begreper, vurderinger og tiltakskjeden i spesialpedagogisk arbeid.
 • har kunnskap om tilpasset opplæring i historisk perspektiv og ideologiske og utdanningspolitiske begrunnelser for tilpasset opplæring.
 • har kunnskap om det som kan fremme og hemme barn og unges læring og utvikling og muligheter og utfordringer knyttet til tidlig innsats.
 • har innsikt i hvorfor forebyggende arbeid er viktig og hva som kan fremme et godt psykososialt miljø for barn og unge.
 • har kunnskap om praktisk inkluderingsarbeid og tilrettelegging for mangfoldet i barnehage og skole.

Ferdighet

Studenten:

 • kan reflektere over og drøfte problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring og inkludering.
 • kan anvende faglig kunnskap og reflektere over utfordringer og dilemma i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
 • kan vurdere tiltak for forebyggende arbeid for et godt psykososialt miljø for barn og unge i barnehage og skole.
 • kan vurdere tiltak med sikte på utvikling og læring for hele mangfoldet i barnehage og skole.
 • kan vurdere hvordan tilpasset opplæring kan praktiseres for å bidra til inkludering.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan drøfte dilemmaer, utfordringer og problemstillinger i tilknytning til spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning for barn og unge – både i et individperspektiv og i et samfunnsperspektiv.
 • kan uttrykke forståelse for og empati med mennesker med funksjonsnedsettelser i sammenheng med oppdragelse, undervisning, sosiale relasjoner og deltakelse i samfunnet.
 • kan reflektere over etiske spørsmål i tilknytning til forståelsen av funksjonsnedsettelser.
 • har praktisk kjennskap til det inkluderingsarbeidet som foregår for å utvikle og realisere en god barnehage og skole for alle.

Innhold

Sentrale temaområde vil være:

 • Historien fram mot en skole for alle med vekt på den ideologiske bakgrunnen.
 • Tilpasset opplæring – ulike oppfatninger og begrunnelser og konsekvenser for praksis.
 • Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer i lys av fagets historie.
 • Normalisering, antisegregering og inkludering som mål og virkemiddel i spesialpedagogisk arbeid.
 • Tidlig innsats og forebyggende arbeid.
 • Tilrettelegging av utviklings- og læringsvilkår for mangfoldet i barnehage og skole.
 • Tiltak i barnehage og skole med utgangspunkt i utvalgte spesialpedagogiske tema.
 • Etiske refleksjoner i forbindelse med praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil foregå i forelesinger og med samtaler i plenum.  Det er lagt opp til selvstendig arbeid med pensum, og studentene oppfordres til å arbeide i
kollokviegrupper. Dette må studentene organisere selv.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Vurderingsuttrykk: Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemiddel til eksamen: ingen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamensspråk: Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Andre bestemmelser

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på

 • P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer
 • P291 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
Studiepoengsreduksjon

7,5 studiepoeng reduksjon mot P205, P206, P260 og P275.

Pensum

Ca. 850 sider. I tillegg blir ca. 150 sider oppgitt ved studiestart.

Referanser merket med* i elektronisk kompendium.

Askildt, A. & Johnsen, B. (2012). Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen(s.59-73).

*Bachmann, K., & Skrove, G. K. (2015). Hva med gråsoneelevene? I: P. Haug (red.), Elev- og lærarrolla. Vilkår for læring (s. 85-111). Oslo: Det Norske Samlaget.

Befring, E. (2012). Spesialpedagogikk: historisk fremvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 33-57).

Breilid, N. & Sørensen, P. M. (2012). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 627- 643).

*Buli-Holmberg, J. (2015). Lærerens rolle i spesialundervisning. I: J. Buli-Holmberg, S. Nilsen, & K. Skogen (red.), Kultur for tilpasset opplæring (s. 83-107). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bunting, M. (20149. Lik utdanning for alle. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 201-216).

Dalen, M. (2013). Spesialundervisning til elevens beste? "Det kommer så an på. Rettigheter - Kompetanse - Kvalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (84 sider)

*Ellingsen, K. E. og Sandvin, J. T. (2014). Utviklingshemming: funksjonsnedsettelse, miljøkrav og samfunnsreformer. I: K. E. Ellingsen (red.). Utviklingshemming og deltakelse. (s. 11-31) Oslo: Universitetsforlaget.

Gomnæs, U. T., og Rognhaug, B. (2012). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 385-407).

Haug, P. (2012). Elevar som mottek spesialundervisning. I: R.S. Hausstätter, (red.) (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget(s.111-124).

Hausstätter, R. S. (2012). Grenseoppgangen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: R.S. Hausstätter, (red.) (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget (s. 21-32).

Hausstätter, R. S. (2012). Den individuelle opplæringsplanen som strategisk dokument. I: R.S. Hausstätter, (red.) (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget (s. 127-137).

Hausstätter, R. S. (2012). Perspektiver på tidlig intervensjon i skolen. I: R.S. Hausstätter, (red.) (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget (181-196).

*Hesselberg, F. og von Tetzchner, S. (2016). Pedagogisk-psykologisk arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 10: Etikk i pedagogisk-psykologisk arbeid (s. 259-275).

Holck, G. (2009). "Paradigmer i det spesialpedagogiske fagfeltet." Specialpædagogik (2): 17- 29.

Håstein, H. & Werner, S. (2014). Tilpasset opplæring i fellesskapets skole. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 19-55).

Håstein, H. & Werner, S. (2014). Spesialpedagogikk, inkludering og tilpasset opplæring i vanlige klasser. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 136-164).

Idsøe, E.C. (2014). Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 165- 182).

Jenssen, E. S., og Roald, K. (2014). Tilpasset opplæring i skolens arbeidsfellesskap. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-3, (80 s.)

Kristiansen, C.W. & Eggen, A.B. (2014). Vurdering som skapende læring. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 81-102

Lund, A. B. (2017). Mangfold i skolen. En ressurs? I: A. B. Lund (red.), Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk (s. 28-47).

*Mjøs, M. (2016). Spesialpedagogikkens rolle i en skole for alle. I: R. Hausstätter & S. M. Reindal (red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 84-98). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

*Morken, I. (2009). Mangfold, inkludering og minoritetshierarki i nasjonale læreplaner. I: E. L.

Dale (red.), Læreplan i et forskningsperspektiv.(s. 154-186). Oslo:Universitetsforlaget.

Mossige, M. & Bunting, M. (2014). Tilrettelegging for elevene som aktører i eget læringsarbeid. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 103-122).

*Nilsen, S. (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: J. Buli-Holmberg & S. Nilsen (red), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring (s.74-93). Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T. (2014). Eget barn som en del av fellesskapet. Om tilpasset opplæring og samarbeid mellom hjem og skole. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 123-135).

Nygård, M. (2017). Språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Hva krever det av læreren? I: A. B. Lund (red.), Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk (s. 188-211).

Palm, K. (2014). Flerspråklige elever og tilpasset opplæring. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 183-200).

Reindal, S. M. (2012). Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 92-106).

Schultz, J-H. (2012). Kultursensitivitet og marginalisering. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 265-280)

Sjøvik, P. (2014). Tiltak for barn med særskilte behov i et historisk perspektiv. I: P. Sjøvik (red). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærer- utdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 19-37)

Sjøvik, P. (2014). En barnehage for alle med mangfold som ressurs. I: P. Sjøvik (red). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærer- utdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 38-60).

Sjøvik, P. (2014). Funksjonsnedsettelser hos barn i førskolealderen. I: P. Sjøvik (red). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærer- utdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 145-171).

Sjøvik, P. (2014). Språk- og samspillsvansker hos barn i førskolealderen. I: P. Sjøvik (red). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærer- utdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 172-203)

Stray, T. & Stray, I.E. (2014). Alle elever har behov for å bli forstått. I: M. Bunting (red.). (2014) Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk(s. 56-80).

Tangen, R. (2012). Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk- en introduksjon. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 17-22).

Tangen, R. (2012b). Retten til utdanning for alle. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 108-127).

Tangen, R. (2012). Elevers skolelivskvalitet. I: E. Befring og R. Tangen (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen (s. 151- 167).

Det forutsettes videre at studentene gjør seg kjent med rammeplan for barnehage, deler av læreplanverket for skole, relevante lover og veileder for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Det vil bli vist til tilleggslitteratur i forbindelse med forelesningene.

Anbefalt lesning før studiestart:

Bunting, M. (red.) (2014). Tilpasset opplæring - i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Befring, E. (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Buli-Holmberg, J., Nilsen, S., & Skogen, K. (red.). (2015). Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Engh, R. (2016). Barn og unge med utviklingshemming i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

« Tilbake