P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser (Vår 2018)

Navn P262 Spesialpedagogisk arbeid- med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser
Studiepoeng 15
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Vår
Studiested

Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Forutsetning for å kunne få opptak til denne enheten er at studenten må ha fullført og bestått:

 • P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk, eller P260 Innføring i spesialpedagogiske tema (15 sp), eller tilsvarende.
  Søkere som har lærerutdanning som gir bachelorkompetanse, har tilsvarende kompetanse som P259 i sin grunnutdanning

og

 • P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer (15 sp), eller tilsvarende.

Studenter som følger bachelorprogrammet i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk kan ta P261 samtidig.

Nivå

Bachelor

Innledning

Studiet gir 15 studiepoeng i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Emnet gir  en innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge- med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten;

 • Har bred kunnskap om, og forståelse av spesialpedagogisk arbeid med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Har bred kunnskap om, - og forståelse av sentrale begreper, vurderinger og tiltakskjede i spesialpedagogisk arbeid.    
 • Har bred kunnskap om utfordringer som barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser kan oppleve, samt kunnskap om prinsipper for tiltak i barnehage og skole.
 • Har bred kunnskap om lovgrunnlag og rettigheter for barn og unge med ulikefunksjonsnedsettelser.
 • Har grunnleggende kunnskap om et utvalg av funksjonsnedsettelser.
 • Har grunnleggende kunnskap om, - og innsikt i pedagogisk kartlegging og utredning.

Ferdighet

Studenten;

 • Kan anvende sine ferdigheter til å klarlegge verdier, mål, innhold og metoder i forhold til ulike elevers behov for opplæring.
 • Kan anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn og unge med særskilte behov
 • Kan vurdere tiltak for inkludering av barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser i barnehage og skole
 • Kan reflektere over etiske aspekter i arbeidet med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, og deres familier.

Generell kompetanse

Studenten;

 • Har innsikt i,- og evne til refleksjon knyttet til dilemma i det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan formidle sentrale kunnskaper om et utvalg funksjonsnedsettelser, samt drøfte prinsipper for tilrettelegging i barnehage og skole.
 • Kan bruke sine kunnskaper til å praktisere i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Innhold

Med læringsutbyttebeskrivelsen som basis vil studiet være bygd opp om følgende tema:

 • Nevroutviklingsforstyrrelser med fokus på autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom, OCD
 • Språk- og kommunikasjonsvansker, inkludert alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Sansetap med fokus på hørselsvansker og synsvansker
 • Barn med kronisk sykdom
 • Lovgrunnlag og rettigheter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil foregå i forelesinger og som temadager, med samtaler i plenum.  Det er lagt opp til selvstendig arbeid med pensum, og studentene oppfordres til å arbeide i kollokviegrupper. Dette må studentene organisere selv.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamensspråk: Norsk. andre språk kan godkjenes etter søknad.

Andre bestemmelser

P262 må være bestått og vurdert til C eller bedre for å være kvalifisert til opptak til Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen.

Studiepoengsreduksjon

15 stp. faglig overlapping med P216 Spesialpedagogisk arbeid - behovsutredning og tiltaksutforming

Pensum

Det er forutsatt at studentene gjør seg kjent med rammeplan for barnehage og deler av læreplanverket for skole, samt relevante lover og Stortingsmeldinger

Under revidering.

*Tekster merket med stjerne, inngår i elektronisk kompendium.

Bryn, G. (2009, 2. utg.). AD/HD – utredning, diagnostikk og behandling. I: G. Strand (red), AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (s. 11-50). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (39 s).

Ervik, S. N., Høigaard, B., Strand, G. og Vollan S. T. (2009). Pedagogiske tiltak og tilrettelegging. I: G. Strand (red.), AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (s. 178-205). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (27 s).

* Furnes, B. & Norman, E. (2016). Digital lesing – hva vet vi? I: Digital læring i skole og lærerutdanning. (s. 236-255). Oslo: Universitetsforlaget. 2.utg. (19 sider)

Haugland, Y. og Tangen, R. (2012). Barn med ADHD i barnehagen (kap. 1,2 og 3). Oslo: Kommuneforlaget AS. (84 s).

Hjulstad, J., Haugen, G.M.D., Holkesvik, A.H., Wik, S.E. & Kermit, P. (2015). Kunnskapsoversikt over forskning om læring hos barn og unge med hørselshemming, (s. 3-38 85-94) Trondheim: NTNU Samfunnsforskning. (44 sider)

http://www.statped.no/globalassets/fou/dokumenter/horsel/kunnskapsoversikt_laring_horselhemming_statped_ntnu.pdf

Hysing, J.S. & Kleppenes, A.M. (u.å.). GOD ASK. Statped: Hefte / nettpublikasjon. (73 sider). Legges ut på Itslearning.

Knoors, H, Marschark, M. & Dammeyer, J. (2015). Undervisning og læring. Psykologiske perspektiver på undervisning af børn med høretap. Kap. 4, 5 og 8. Aalborg: Materialecentret. (77 sider)

*Krokan, A. (2012). Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Kap.1. Utdanning og læring i perspektiv. (s. 11-36). Bergen. Fagbokforlaget. (25 sider)

* Lyster, S-A. H. (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Kap. 6. Bruk av hjelpemidler og organisering av undervisningen. (s. 91-96), Oslo: Cappelen Damm Akademisk (6 sider)

Nyheim, M., Tangvold, K., Beghdadi, M. og Kaland, N. (2013). Sosiale historier som metode. Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemming (s. 9-70). Oslo: Kommuneforlaget AS. (61 s).

Pladsen, K. & Solevåg. I. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Statped: Hefte. Bestilles her: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Handbok-for-PPT/

Renlund, C. (2010). Doktoren kunne ikke reparere meg. En bok om sykdom og funksjonsnedsettelse og om hvordan vi kan hjelpe. Bergen: Skauge forlag. (140 s).

Robertson, M. M. (2012). The Gilles De La Tourettes Syndrom: The current status.  ADC Education And Practice edition. http://ep.bmj.com/content/97/5/166.full?sid=3a5f156f-3db0-46c2-89c7-c910a10f9058 (13 s.).

Rydeman, B. (2015). Symbolsystem i AKK. I: Næss, K-A. B. & Karlsen, A.V. (red.). Kommunikasjon med ASK-brukere. (s.159-186). Bergen: Fagbokforlaget. (27 sider)

Rygvold, A-L. (2012). Språkvansker hos barn. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk (s. 323-340). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (17 s).

Strand, G. (2009). Tourettes syndrom. I: G. Strand (red.), AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (s. 115-143). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (28 s).

Thunberg, G. (2015). Kommunikationshjälpmedel. I: Næss, K-A. B. & Karlsen, A.V. (red.). Kommunikasjon med ASK-brukere. (s. 119-158). Bergen: Fagbokforlaget. (40 sider)

von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon. Kap. 3, 5, 6, og 11. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2.utg. (97 sider)

Wie, O.B., Falkenberg E.S., Tvete O.E., Bunne, M. & Osnes, T. (2011): Cochleaimplantat til døve barn – hørsel- og språkutvikling. (Fagfellevurdert). Spesialpedagogikk 76(5). 39-49.(10 sider)

*Wilhelmsen, G.B. (2014). Syn eller forstyrret syn? I: Hvidsten, B.I.B. (red.). Spesialpedagogikk i barnehagen. (s. 151-172). Bergen: Fagbokforlaget. (21 sider)

www.sansetap.no: En offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. 

Øgrim, G. (2009). AD/HD-I: Oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet- en undergruppe av AD/HD. I: G. Strand (red.), AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (s. 57-84). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. (27 s)

Øzerk, M. og Øzerk, K. (2013). Autisme og pedagogikk – Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser (ASF). (s. 23-130). Oslo: Cappelen Damm AS. (107 s).

Det er forutsatt at studentene gjør seg kjent med rammeplan for barnehage og deler av læreplanverket for skole, samt relevante lover og Stortingsmeldinger

« Tilbake