3JO105 Presseetikk og medierett (Vår 2018)

Navn Presseetikk og medierett
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om yrkesetikk for journalister
 • har kjennskap til sentrale grunnlagsetiske teorier
 • har kunnskap om sammenhengen mellom etikk og livssyn
 • har kjennskap til sentrale aspekter ved medierett med relevans for journalistisk praksis

Ferdigheter
Studenten

 • kan reflektere kritisk over etisk teori og begrunne etiske valg
 • kan anvende medierett i journalistisk praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle med etisk bevissthet

Innhold

Dette emnet utfordrer til refleksjon omkring grunnlaget for etikken, samt til forståelse for og anvendelse av etiske verdier og prinsipper for formidling og mediebruk.

Emnet består av tre deler:
- Grunnlagsspørsmål i etikk. Denne delen gir en innføring i etiske grunnlagsspørsmål. Aktuelle etiske teorier presenteres og sammenhengen mellom etikk og livssyn drøftes. Dydsetikk står sentralt.

- Profesjonsetikk: Denne delen gir en innføring i og drøfter etiske verdier, prinsipper og retningslinjer for norske journalister. Presseetiske dokumenter gjennomgås og aktuelle etiske caser og dilemmaer drøftes.

- Medierett: Her behandles deler av medieretten som har direkte relevans for journalistisk arbeid. Dette inkluderer spørsmål om innsynsrett, publiseringsrett, medvirkeransvar, personvern, intervju med mindreårige, åndsverkloven, anonymitetsvern og injurielovgivningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger og seminarer.

For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale
temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av fem nettleksjoner.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Arbeidsoppgave - Presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning.

Arbeidsoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere skriftlig arbeidsoppgave én gang i samme semester.

Eksamen og vurdering :

Fire timers skriftlig skoleeksamen.
Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlapper med fem studiepoeng for hvert av emnene JO103 Medier, etikk og livssyn I og JO203 Medier, etikk og livssyn II.

Pensum

Med forbehold om endringer

Cirka 750 sider

Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn (200 s.)

 • ¤ Guinness, Os: When No One Sees. The Importance of Character in an Age of Image (Colorado Springs: NavPress, 2000) s. 31-77 (47 s.)
 • Henriksen,  Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen: Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006, 3. utg.), s. 58-73, 158-229, 241-247 (90 s.).
 • ¤ Hinderaker, Bjørn: "Etikk uten menneskeverd? En kritikk av naturalistisk etikk, med filosofen Peter Singer som case. i Troverdig tro, Morten Dahle Andersen (red.) (Oslo: Luther, 2010) s. 227-240. (13 s.)
 • ¤ Aadnanes, Per M.: Livssyn. (Oslo: Universitetsforlaget 2002; 3.utg.), s. 9–50 (42 s.).

Profesjonsetikk (350 s.)

 • Brurås, Svein: Etikk for journalister. (Bergen: Fagbokforlaget, 2014; 5. utg.) (320 s).
 • Vær Varsom-plakaten. (Norsk Presseforbund, 2015) (3 s.).
 • Redaktørplakaten

Medierett (200 s)

 • Øy, Nils E.: Medierett for journalister (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013) (kap 1-2, 9-10, 17-21, 197 s.).

Pensumlitteratur merket med ¤ fås som digitale kompendium.

« Tilbake