>> Studie-/fagplan med emnebeskrivelse Navn

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, 2017

Undervisningsspråk
Norsk
Godkjenning
LOKUT 23.02.2015
Programansvarlig

Ole Kristian Kogstad

Omfang
60 studiepoeng
Startsemester

Høst 2017

Studiets varighet

Heltidsstudium over to semester, ett studieår.

Studiested
NLA Høgskolen - Staffeldtsgate, Oslo
Formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

-          Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2-4 minutter

-          Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie

-          Lydopptak av en selvskrevet sang

Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører emnet Musikkteori (5 sp) i stedet for emnet Arrangering I og II (5 sp).

Læringsutbytte

Årsenheten har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessige kvalifisering.

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap og erfaring i å skrive sanger, arrangere og komponere musikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve musikk, både individuelt og i ensembler
 • skrive tekster og musikk
 • arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generelle kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en forståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har utviklet  sin identitet som utøver og låtskriver
Studiemodell/oppbygging

Årsstudium i utøvende musikk

Program for musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, tilbyr p.t. to årsstudier i utøvende musikk, en med fokus på låtskriving og en med fokus på korledelse. Begge årsstudiene har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 25 studiepoeng. Valg-emnene utgjør 20 studiepoeng, og minimum 5 av disse skal være karakterdannende musikkemner. Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.


Emneoversikt med studiepoeng:   

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekoder:

Utøvende emner (15 sp)

 •   Hovedinstrument   med samspill (15 sp)
 • 4HINS101

Støtteemner (25 sp)

 * Studenter med tilstrek-kelige   forkunnskaper i musikkteori følger emnet Arrangering I og II. Øvrige følger emnet Musikkteori.

 •   Låtskriving   (10 sp)
 •   Gehørtrening   I (5 sp)
 •   Musikkteori   (5 sp)*
 •   Arrangering   I og II (5 sp)*
 •   Musikkproduksjon   1a (5 sp)
 •   4MLS150
 •   4GEH100
 •   4MUST
 •   4MARR150
 •   4MPD101

Musikk valgemner (20 sp)

 

 

 ** Karakterdannende musikkemner,   minimum 5 sp (ett emne) må velges.

 •   Music in   Worship (5 sp)**
 •   Identitet   og danning for musikere (10 sp)**
 •   Identitet   og bransjekunnskap (5 sp)**
 •   Musikkhistorie   I (5 sp)
 •   Populærmusikkhistorie   (5 sp)
 •   Musikkproduksjon   1b (5 sp)
 •   Bi-instrument   piano I (besifringsbasert, 5 sp)
 •   Bi-instrument   sang I (5 sp)
 •   Bi-instrument   gitarakkompagnement I (5 sp)
 •   Bi-instrument   gitarakkompagnement II (10 sp)
 •   4MW100
 •   4MIDA100
 •   4MID100
 •   4MUH100
 •   4POPM101
 •   4MPD150
 •   4BIP100
 •   4BIS100
 •   4BIVG301
 •   4BIVG302

              

                                             

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (UML)

HØST

VÅR

UTØVENDE EMNER (15 sp):

7,5

7,5

Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

STØTTEEMNER (25 sp):

15

10

Låtskriving

5

5

Gehørtrening I

2,5

2,5

Arrangering I og II eller Musikkteori

2,5

2,5

Musikkproduksjon I a

5

MUSIKK VALGEMNER (20 sp):***

7,5

12,5

Music in Worship (5 sp)*

x

Identitet og danning for musikere (10 sp)*

x

x

Identitet og bransjekunnskap (5 sp)*

x

Musikkhistorie I (5 sp)

x

Populærmusikkhistorie (5 sp)

x

Musikkproduksjon 1b

x

Bi-instrument piano I (5 sp)

x

x

Bi-instrument sang I (5 sp)

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement III (5 sp)**

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement IV (10 sp)**

x

x

SUM STUDIEPOENG:

30

30

Studiepoeng pr år:

UML:

60

* Karakterdannende musikkemner, minimum 5 sp av disse må velges.

** Valgemner med individualundervisning

*** Semestervis fordeling av studiepoeng varierer med valg.

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.

Enkeltemner i årsstudiene UMK og UML kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse). Årsstudium i utøvende musikk UMK og UML kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikk-studenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Evaluering av studiet

Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.