Samfunnsfag 2

Studiepoeng 30
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Emnet er valgbar fordypningsenhet i grunnskolelærerutdanningen. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen. 5.-10.trinn

Samfunnsfagstudiet i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Faget skal utvikle kompetanse til å undervise i grunnskolen og denne modulen har et særlig fokus mot ungdomsskoletrinnet. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. For å ivareta et integrert perspektiv, er det valgt en tematisk tilnærming der ulike disipliner/fagområder veksler på å ha regien.  Målet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av viktige strukturer og prosesser i fortid og nåtid.

Emner:

Samfunnsfaget i skolen og samfunnet

Samfunnsfaglige teorier, metoder og kilder

Mennesket og naturen (historie som regifag)

Det moderne samfunnet (samfunnskunnskap som regifag)

Den globale arenaen (geografi som regifag)

Undervisningen vil bli gitt som forelesinger, seminarer og ekskursjoner. Praksiserfaringer blir integrert i undervisningen.

Emneplan Samfunnsfag 2 5-10

Opptakskrav

Samfunnsfag 1 eller tilsvarende.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Studentene betaler studieavgift for hvert semester-, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB/SIA).  Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

« Tilbake